Dostawa odzieży ochronnej i środków ochrony indywidualnej dla pracowników wojska i żołnierzy specjalistów. Zamówienie z podziałem na 3 zadania.

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawę odzieży ochronnej i środków ochrony indywidualnej dla pracowników wojska i żołnierzy specjalistów.
2. Przedmiot zamówienia podzielony został na 3 części (3 zadania) i swym zakresem obejmuje dostawę następującego asortymentu:
1) Część nr 1 (Zadanie nr 1) – dostawa odzieży ochronnej.
2) Część nr 2 (Zadanie nr 2) – dostawa obuwia ochronnego.
3) Część nr 3 (Zadanie nr 3) – środki ochrony.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 1A do SIWZ (Zadanie nr 1), Załączniku nr 1B do SIWZ (Zadanie nr 2), Załączniku nr 1C do SIWZ (Zadanie nr 3), które jednocześnie stanowią formularze kalkulacji ceny ofertowej.
4. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i wolny od wad, dostarczony w oryginalnym opakowaniu zabezpieczającym przed zmianami ilościowymi i jakościowymi wraz z ulotką informacyjną lub etykietą potwierdzającą wymagany opis produktu, ilość, rodzaj, parametry oraz jego przeznaczenie.
5. Przedmiot zamówienia nie może nosić śladów używania i uszkodzenia.
6. Dostawa przedmiotu zamówienia odbędzie się na koszt i ryzyko Wykonawcy.
7. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego:
1) Magazyn Mundurowy, ul. Lwowskiej 5, 35-922 Rzeszów;
2) Magazyn Mundurowy, ul. Okrzei 3, 37-700 Przemyśl;
3) Magazyn Mundurowy, ul. 3 Maja 80, 37-500 Jarosław;
4) Magazyn Mundurowy, ul. Sandomierska 20, 37-400 Nisko.
8. Ceny jednostkowe określone w formularzu kalkulacji ceny ofertowej pozostają niezmienne przez okres trwania zamówienia.
9. Uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia w zakresie postanowień nie uregulowanych zapisami niniejszego Rozdziału stanowi również Projekt umowy (załącznik nr 4 do SIWZ).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.09.2018 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ochronny i BHP

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się