Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów znajdujących się na powierzchni.

» Opis zapytania

1.Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać „Pracę” pt. „Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów znajdujących się na powierzchni”, zwaną w dalszej treści umowy „Pracą".
2.Zakres rzeczowy „Pracy” obejmuje opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynków i obiektów budowlanych na powierzchni Oddziału ZG „Rudna”, wymienionych w Załączniku nr 1 do Umowy, o kubaturze przekraczającej 1000 m3, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 23.11.2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1118) oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz. 719).
3.„Praca” zostanie wykonana przez Wykonawcę w terminie do 14.12.2018 r.
4.Wynagrodzenie za przedmiotowe zadanie obejmuje koszt dojazdu Wykonawcy do poszczególnych obiektów.
5.Wykonawcy zainteresowani realizacją zamówienia mogą uzyskać dodatkowe informacje na spotkaniu, które w tej sprawie zostanie zorganizowane w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Rudna” 59-100 Polkowice, ul. Henryka Dąbrowskiego 50 dnia 25.09.2018 r. o godz. 900 Informacja ze spotkania będzie przekazana drogą elektroniczną w SWZ.
Zgłoszenie uczestnictwa w wizji lokalnej musi zawierać dane teleadresowe Wykonawcy,
nr telefonu, imię i nazwisko, numeru PESEL i numer dokumentu tożsamości osoby, która będzie uczestniczyć w spotkaniu – maksymalnie 2 osoby.
Powyższe informacje wraz z zeskanowanym oświadczeniem o zachowaniu poufności zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do SIWZ należy przesłać drogą elektroniczną w SWZ do dnia 24.09.2018 r do godziny 900.
Oświadczenie o zachowaniu poufności powinno być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (do skanu oświadczenia należy załączyć dokument potwierdzający ww. upoważnienie – KRS, pełnomocnictwo itp.).
Zamawiający na podstawie otrzymanego zgłoszenia prześle drogą elektroniczną w SWZ do Wykonawcy zwrotną informację, która będzie zawierała: imię i nazwisko, nr telefonu osoby organizującej spotkanie.
Uczestnictwo w wizji lokalnej nie jest obowiązkowe.
Wykonawca ponosi wszelkie ryzyka wynikające z faktu nieskorzystania przez niego z możliwości uczestnictwa w wizji lokalnej i zapoznania się z obiektami
niezbędnymi do właściwej realizacji przedmiotowego zadania.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.10.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ochronny i BHP

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się