Dostawa chłodnicy próboodbieraka produkcji firmy SENTRY

» Opis zapytania

Zapraszamy do kolejnej rundy zapytania ofertowego. Prosimy o złożenie oferty uwzględniającej maksymalne upusty cenowe na dostawę:
Poz.1 (341-161-400-0) CHŁODNICA PRÓBOODBIERAKA TYP TLR4255 KOCIOŁ OP-650 - 1 szt.
Informacje dodatkowe:
Przedmiot zamówienia stanowi chłodnica do układu przygotowania próbki wody i pary Sample Cooler TLR 4225 produkcji firmy SENTRY.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na produkt równoważny.
W przypadku zaoferowania produktu równoważnego Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego i złożyć w tym celu dwa rodzaje dokumentów:
- oświadczenie Wykonawcy zawierające oznaczenie produktu oraz potwierdzające, iż oferowany produkt posiada takie same wymiary i parametry techniczne, będzie spełniał funkcje identyczne jak produkt oryginalny, a jakość wykonania i zastosowane materiały są nie gorsze niż produktu oryginalnego wskazanego przez Zamawiającego oraz są zgodne z aktualną wiedzą techniczną (załącznik nr 1),
- opis oferowanego produktu równoważnego i dokumentację, potwierdzające zbieżność cech fizycznych, zastosowanych materiałów i parametrów przedmiotu oferty.
1. Warunki ogólne zapytania:
- transport na bazie DDP – magazyn Zamawiającego: TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych, ul. Wyzwolenia 30, 43-170 Łaziska Górne - wg Incoterms 2010.
- termin ważności oferty nie krótszy niż 30 dni,
- warunki płatności: przelew 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury,
- towar musi być fabrycznie nowy,
- gwarancja 12 miesięcy od daty zabudowy, nie dłużej niż 18 miesięcy od daty dostawy,
Wymagane wraz z dostawą dokumenty:
- dowód dostawy,
- dokumentacja techniczno – ruchowa DTR w języku polskim,
- świadectwa odbioru wystawionego w oryginale przez Producenta.
2. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków ujętych w Opisie zapytania, oraz że złożona oferta jest zgodna z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.
3. Przy składaniu oferty prosimy o wpisanie przy pozycji informacji o terminie dostawy liczonym od daty otrzymania zamówienia oraz na jaki rodzaj produktu składana jest oferta.
4. Cena jednostkowa - jest to cena jednostkowa netto dla danej pozycji na którą składana jest oferta, na podstawie której system przelicza łączną wartość złożonej oferty dla danej pozycji.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie fax-u lub e-maila. Oferty należy składać tylko w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy.
6. W zakładce dokumenty znajduje się podręcznik Oferenta
7. Zastrzeżenia Zamawiającego:
7.1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
7.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w formie Zapytania elektronicznego RFx.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.09.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny produkcyjne i części do maszyn produkcyjnych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się