Wykonanie naprawy systemu sygnalizacji pożarowej w budynku nr 298

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest sprawdzenie, a w przypadku stwierdzenia niesprawności wymiana elementów systemu sygnalizacji pożarowej BOSCH w budynku nr 298 DS. MEWA powstałej w wyniku wyładowania atmosferycznego.
2. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga do realizacji przedmiotu zamówienia zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę minimum 2 osoby w zakresie instalowania systemów ppoż.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ (Formularzu ofertowym).
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
6. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty.
7. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.09.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się