Dostawa sadzonek drzew przeznaczonych do nasadzeń w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie

» Opis zapytania

1 Dostawa sadzonek drzew przeznaczonych do nasadzeń w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie.

2 Szczegółowy zakres zamówienia zawiera formularz cenowy. Według podanego zakresu dostaw należy wypełnić formularz cenowy na załączonym druku.

3 Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia – stanowiącym integralną część SIWZ.

4 Zamawiający wymaga dostarczenia oraz rozładowania własnymi siłami przedmiotu zamówienia do : Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie, 11-400 Kętrzyn, ul. Bałtycka 20.

5 Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.09.2018 | 11:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Produkty gospodarki leśnej

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się