Dostawa specjalistycznego sprzętu na potrzeby tworzenia środowisk do projektowania, badania, wytwarzania i prowadzenia analiz – laboratorium WAT, które obejmuje Laboratoryjny zestaw kontrolno-pomiarowy.

» Opis zapytania

1) Całość dostarczonego sprzętu musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów na rynek polski. Przy dostawie Wykonawca musi dostarczyć oświadczenie Producenta lub przedstawicielka producenta
w Polsce (oficjalnego biura producenta w Polsce) o spełnieniu tego wymogu. Oświadczenie musi także zawierać miesiąc i rok produkcji wszystkich dostarczanych urządzeń.
2) Dostarczone produkty muszą spełniać wymagania jakościowe potwierdzone przez Producenta w systemie pełnego zapewnienia jakości, stosowanego podczas projektowania, produkcji, badań i końcowej kontroli produktów.
3) Produkty zamówienia muszą być wyposażone w kompletne okablowanie, oprzyrządowanie, złączki itp., niezbędne do uruchomienia poszczególnych urządzeń oraz połączenia ich z innymi urządzeniami lub oprzyrządowaniem przez wszystkie wyspecyfikowane interfejsy ww. urządzeń.
4) Wszystkie wyspecyfikowane produkty muszą być dostarczone jako nowe
i nieużywane (wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą, z uwzględnieniem aktualnych technologii) oraz powinny spełniać wymagania techniczne określone przez producenta oraz wymagania Zamawiającego.
5) Wszystkie wymagane oświadczenia mają dotyczyć sprzętu w oferowanej konfiguracji.
6) Wykonawca dostarczy do każdego egzemplarza sprzętu wydrukowaną kartę gwarancyjną oraz instrukcję w języku polskim – instalacji, użytkowania i obsługi.
7) Wykonawca dostarczy do każdego egzemplarza sprzętu kartę sprzętu zawierającą pełną listę podzespołów, wyposażenia i oprogramowania wchodzącego w skład ukompletowania sprzętu oraz rodzaju pamięci zainstalowanych na stałe (np. flash – 8 GB).
8) Wykonawca w karcie sprzętu poda: rodzaj, nazwę producenta, model oraz numer seryjny oraz serwisowy (o ile taki został nadany przez producenta).
9) Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producenta w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.
10) Całość oprogramowania, w tym sterowników, dostarczonego wraz
z urządzeniami oraz dostarczonego osobno powinna być dostarczona na oddzielnych nośnikach danych wraz z niezbędnymi certyfikatami/ kluczami/ licencjami.
11) Wszystkie oferowane produkty muszą spełniać wymagania Komisji Europejskiej dotyczące warunków bezpieczeństwa i ochrony środowiska oraz procedur utylizacji.
12) Dostarczane urządzenia powinny posiadać deklarację zgodności i oznakowanie CE zgodne z ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 397).
13) Wykonawca dostarczy wyspecyfikowane produkty w miejsce wskazane przez Zmawiającego wraz z ich wniesieniem do wyznaczonych pomieszczeń.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.09.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Automatyka i urządzenia sterujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się