Dostawa silników hydraulicznych i zestawów uszczelnień produkcji ECKART

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa silników hydraulicznych (30 sztuk) i zestawów uszczelnień (24 sztuki) produkcji ECKART, zgodnie z wykazem części znajdującym się w Formularzu w SWZ.

Podane ilości są szacunkowe i służą do porównania ofert, nie stanowią podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Organizatora postępowania (KGHM Polska Miedź S.A.) i Zamawiającego (Mercus Logistyka Sp. z o.o.).

2. Ogólne warunki zamówień dotyczące postępowań przetargowych prowadzonych na rzecz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., określone są w Załączniku nr 2 do Ogłoszenia.

3. Do oferty należy dołączyć:

a) oświadczenie o danych osoby, która w imieniu Wykonawcy składa ofertę w Systemie Wspierania Zakupów Zamawiającego, zgodnie ze wzorem w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia,

b) oświadczenie Wykonawcy dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowania przetargowego w SWZ, zgodnie ze wzorem w Załączniku nr 4 do Ogłoszenia,

c) Kartę Wykonawcy, zgodnie ze wzorem w Załączniku nr 5 do Ogłoszenia,

d) zaświadczenie Producenta, że produkt został wykonany zgodnie z dokumentacją techniczną i obowiązującymi w tym zakresie normami technicznymi.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udziału Podwykonawców przy realizacji przedmiotu zamówienia.

7. Oferty należy składać elektronicznie do dnia określonego w Ogłoszeniu. Załączniki wymagane w oryginale w formie papierowej należy przesłać na adres: KGHM Polska Miedź S.A., ul. M. Skłodowskiej-Curie 54 A, 59-301 Lubin, w zamkniętej kopercie oznakowanej następująco: „Załączniki do Oferty w sprawie zamówienia niepublicznego nr MERCUS/H1/18/55259, Dostawa silników hydraulicznych i zestawów uszczelnień produkcji ECKART – Skierować do Departamentu Zakupów, Operator postępowania: Marta Kazusek, nie otwierać przed dniem 25.09.2018r. godz. 10:00.” Na kopercie należy również umieścić nazwę Wykonawcy.

8. Termin zadawania pytań: 2 dni robocze przed terminem składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia pytań, które wpłyną po tym terminie bez odpowiedzi.

9. Termin udzielenia odpowiedzi: 1 dzień roboczy przed terminem składania ofert.

10. Do oceny zostaną dopuszczone oferty spełniające wszystkie wymagania Ogłoszenia.

11. Ocena ofert zostanie przeprowadzona poprzez analizę wartości oferty, przez którą Zamawiający rozumie sumę iloczynów jednostkowych cen netto i szacunkowych ilości dla poszczególnych pozycji.

12. Cena oferty musi być kompletna, jednoznaczna i obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami określonymi w Ogłoszeniu i wszystkich załącznikach do Ogłoszenia.

13. Cena musi być podana w walucie EUR.

14. Rozliczenie za realizację zadania nastąpi w PLN, wartość EUR zostanie przeliczona na PLN według średniego kursu NBP z dnia ostatniego roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury VAT.

15. Ocenie podlegać będzie cena ryczałtowa netto oferty. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do obowiązku podatku u Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz-wspólnotowego nabycia towarów, Wykonawca podaje jedynie wartość netto, a Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej wartości podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

16. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

17. Oferta powinna spełniać wymagania i zasady dotyczące stosowania części zamiennych do maszyn górniczych (SMG) eksploatowanych w zakładach górniczych KGHM Polska Miedź S.A. tj.:

a) części zamienne do SMG powinny być „oryginalnymi”, tzn., że mają oznaczenia zgodne z katalogiem części zamiennych lub DTR, lub tabliczką znamionową części zabudowanej przez Producenta lub jego serwis i zostały wyprodukowane (zakupione) u:
-producenta maszyny lub w jego wskazanym serwisie producenckim,
-autoryzowanego dystrybutora tych części zamiennych lub w serwisie specjalistycznym,
-wykonawcy upoważnionego przez producenta maszyny,
-podwykonawcy producenta maszyny.

18. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.09.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Silniki przemysłowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się