Odtworzenie majątku oświetlenia na terenie Gminy Cisek (Przewóz ul. Polna 3)

» Opis zapytania

a. Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej obejmującej:

i. Budowę odcinka linii oświetleniowej napowietrznej o długości około 40mb przewodem AsXSn 2x35 oraz słupa E-10,5/2,5 z oprawą Neoled 40W z przegubem i redukcją natężenia oświetlenia w godzinach od 22:00 do 5:00 w miejscowości Przewóz ul. Polna 3 (wg załączonej mapki).

ii. Uzgodnienie opracowanej dokumentacji techniczno-prawnej z Zamawiającym.

b. Wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną kompletną (wraz z uzyskanymi zgodami) dokumentację techniczno-prawną o której mowa w pkt.a.

Warunki dodatkowe:

c. Wykonawca zobowiązany jest opracować i dostarczyć Zamawiającemu dokumentację powykonawczą sporządzoną w oparciu o „Wytyczne odbiorowe TAURON Dystrybucja S.A.” Dokumentacja powykonawcza powinna w szczególności zawierać: protokoły pomiarów powykonawczych, oświadczenie wykonawcy, schematy powykonawcze, zestawienie zabudowanych materiałów, certyfikaty i karty katalogowe zastosowanych materiałów, protokoły odbioru terenu zawarte z właściwymi zarządcami terenu oraz inne wymagane załącznikiem nr 2 do przedmiotowych wytycznych.

d. Ostateczny termin wykonania usługi (kompletna dokumentacja techniczno-prawna, budowa linii napowietrznej, posadowienie słupa z wysięgnikiem i oprawą) oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej celem przeprowadzenia procedury odbioru: 14.12.2018r.

e. Wykonawca po realizacji zadania doprowadzi teren do stanu pierwotnego i dostarczy oświadczenie o braku roszczeń osób trzecich.

f. Wykonawca na nowo wybudowanym słupie wykona numerację oraz zamocuje trwale tabliczki ostrzegawcze

g. Wykonawca ma obowiązek zastosować standard techniczny nie gorszy niż to określono w szczegółowym zakresie przedmiotu zamówienia, pod sankcją uznania każdej części robót nie spełniających tego wymogu za wadliwą, z przewidzianymi umową konsekwencjami. Nie podlega sankcji odstępstwo od specyfikacji technicznej i dokumentacji technicznej, dla którego Wykonawca wcześniej uzyskał pisemną aprobatę Przedstawiciela Zamawiającego.

h. Wykonawca ma możliwość zastosowania standardu wyższego w odniesieniu do jakiejkolwiek części robót, a w szczególności wszędzie i zawsze tam, gdzie służyć to będzie osiągnięciu gwarantowanych przez Wykonawcę parametrów techniczno – technologicznych. Wykonawca nie może powoływać się na jakikolwiek zapis specyfikacji technicznej dla usprawiedliwienia swojego nie wywiązania się z jakiegokolwiek obowiązku przypisanego umową.

i. Uwaga: Przed realizacją szczegóły techniczne należy uzgodnić w Regionie SN i nN Strzelce Opolskie

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.01.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się