Dostawa urządzeń laboratoryjnych

» Opis zapytania

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń laboratoryjnych, zwanych dalej „urządzeniami”. Oferowane urządzenia powinny być fabrycznie nowe, pochodzić z bieżącej produkcji (2017/2018), posiadać stosowne certyfikaty i aprobaty dopuszczające go do sprzedaży i użytkowania na terenie RP. 2) Zakres zamówienia obejmuje: zakup urządzenia wraz z jego dostarczeniem, rozładunkiem i wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, a także bezpłatny serwis gwarancyjny. 3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 2A-B do SIWZ; 4) Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych zgodnie z poniższym podziałem: a) część A: pehametr b) część B: termohigrometr 5) Wymagany termin realizacji zamówienia: do 35 dni od daty zawarcia umowy. Termin realizacji stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert – w przypadku zaoferowania krótszego niż maksymalny dopuszczalny termin realizacji zamówienia, oferta Wykonawcy otrzyma dodatkowe punkty, zgodnie z zasadami określonymi w rozdz. XI niniejszej SIWZ. 6) Adres dostawy: a) Część A - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Genetyki, ul. Jagiellońska 28, 40-032 Katowice b) Część B - Samodzielna Sekcja Administracyjno-Gospodarcza Wydziału Radia i Telewizji, ul. Pawła 3, 40-007 Katowice 7) Wymagany minimalny okres gwarancji: a) Część A - 24 miesiące, b) Część B - 12 miesięcy. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dacie podpisania Protokołu Odbioru. Okres gwarancji (dotyczy tylko miernika) stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert – w przypadku zaoferowanie dłuższego niż minimalny wymagany okres gwarancji, oferta Wykonawcy otrzyma dodatkowe punkty, zgodnie z zasadami określonymi w rozdz. XI niniejszej SIWZ 8) Szczegółowe warunki realizacji zamówienia oraz warunki płatności zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.09.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się