Dostawy gazów medycznych wraz z dzierżawą stacji zgazowania ciekłego tlenu medycznego

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy gazów medycznych, ciekłego azotu oraz dzierżawa stacji zgazowania ciekłego tlenu medycznego jak i zbiornika na ciekły azot dla SPZOZ w Mławie w asortymencie i w szacunkowych (orientacyjnych) ilościach określonych w załączniku nr 2 do SIWZ.
2. Oferty niejednoznaczne (zawierające propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych) będą odrzucone.
3. Wykonawca zobowiązany jest przyjąć do wyceny oferty dokładne dane wg SIWZ.
4. Zamawiający informuje, iż obecnie na terenie SPZOZ w Mławie znajduje się stacja zgazowania ciekłego tlenu. Wykonawca będzie zobowiązany na własny koszt wykonać niezbędne prace mające na celu posadowienie zbiornika na tlen ciekły i przyłączenie go do istniejącej stacji rozprowadzania gazów (o ile zachodzi taka potrzeba).
5. Wykonawca składa ofertę tak aby cena końcowa w ofercie zawierała także koszty jakie poniesie Wykonawca w związku z pracami związanymi z montażem i przyłączeniem zbiornika do istniejącej instalacji gazów medycznych. Zamawiający wymaga aby niezbędne prace wymagane do uruchomienia zbiornika były wykonane max. w ciągu 24 godzin od daty podpisania umowy (podłączenie zbiornika do istniejącej stacji rozprowadzania gazów).
6. Zamawiający informuje, że tam, gdzie w SIWZ wraz załącznikami został wskazany znak towarowy, patent, pochodzenie, normy polskie PN lub międzynarodowe, europejskie oceny techniczne, aprobaty, wspólne specyfikacje techniczne lub systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne opisywanym pod warunkiem, że będą one o nie gorszych właściwościach i jakości. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Ewentualne użycie w dokumentacji określeń i nazw własnych ma jedynie charakter przykładowy i służy określeniu klasy i jakości materiałów. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się wskazania przykładowych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Wykonawca może zaoferować przedmioty równoważne. Zamawiający wymaga, aby użyte materiały, o ile są inne, posiadały parametry jakościowe i techniczne oraz standardy nie gorsze niż określone w przedmiocie zamówienia. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.09.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się