Zakup i dostawa zapór przeciwpowodziowych oraz agregatu prądotwórczego w ramach projektu: Bezpieczne Żuławy – podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego.

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę zapór przeciwpowodziowych oraz agregatu prądotwórczego na potrzeby Gminy Nowy Staw, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
Dostarczony sprzęt winien być fabrycznie nowy, profesjonalny, wolny od jakichkolwiek wad fizycznych, jak również od jakichkolwiek wad prawnych i roszczeń osób trzecich oraz gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.
Przedmiot zamówienia podzielono na 2 części tj. CZĘŚĆ 1: „zakup i dostawa zapory przeciwpowodziowej” - szt. 8, CZĘŚĆ 2: „zakup i dostawa agregatu prądotwórczego” - szt. 1.
Wszędzie, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia wystąpią nazwy materiałów, znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub inne szczegółowe dane- Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym poprzez użycie innych materiałów równoważnych ze wskazanymi parametrami- zgodnie z art. 29 ust. 1,2 i 3 oraz i art. 30 ust.1 ustawy Pzp. Nazwy własne są przykładowe, określają klasę produktu i służą ustaleniu standardu- nie wskazują na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych, gabarytowych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że oferowane artykuły są równoważne w stosunku do wymagań określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W przypadku wątpliwości Wykonawcy co do równoważności oferowanych materiałów lub wyrobów z wymaganiami Zamawiającego, Wykonawca winien wystąpić do Zamawiającego ze stosownym zapytaniem, w sposób opisany w rozdziale X SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.09.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się