Dostawa i montaż sprzętu – Agregat wysokociśnieniowy na lekki samochód pożarniczy do 3,5t. w ramach projektu pn. „Podniesienie sprawności służb ratowniczych Gminy Połaniec poprzez zakup niezbędnego wyposażenia ratowniczo- gaśniczego dla jednostki OSP Okrągła współfinansowanego z programu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok” finansowanego ze środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego

» Opis zapytania

1. Opis: Przedmiotem zamówienia jest Dostawa i montaż sprzętu – Agregat wysokociśnieniowy na lekki samochód pożarniczy do 3,5t. w ramach projektu pn. „Podniesienie sprawności służb ratowniczych Gminy Połaniec poprzez zakup niezbędnego wyposażenia ratowniczo- gaśniczego dla jednostki OSP Okrągła współfinansowanego z programu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok” finansowanego ze środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego zgodnie z wymogami stawianymi przez Zamawiającego.
Zamówienie należy wykonać zgodnie z zakresem rzeczowym robót-załącznik do SIWZ. Dostarczony przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy, profesjonalny, wolny od jakichkolwiek wad fizycznych, jak również od jakichkolwiek wad prawnych i roszczeń osób trzecich oraz gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.
W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca dostarczy i dokona montażu przedmiotu umowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego wraz z wyładunkiem na własny koszt
i ryzyko, własnymi siłami przedmiotu umowy w określonym terminie w ilości zgodnej
z załączonym zakresem rzeczowym zamówienia. Przedmiot umowy dostarczony i zamontowany zostanie w miejsce wskazane przez Zamawiającego, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 15:00.
Wykonawca zobowiązany będzie do zastosowania materiałów i urządzeń o parametrach podanych przez Zamawiającego lub równoważnych. Dostawy będące przedmiotem zamówienia będą realizowane przez Wykonawcę własnym transportem i na koszt Wykonawcy. W przypadku, gdy sprzęt będący przedmiotem zamówienia zostanie zamontowany, a następnie zostanie stwierdzona jego gorsza jakość techniczna niż założona w SIWZ i deklarowana w ofercie, Wykonawca na własny koszt wymieni zamontowany sprzęt na zgodny z wymaganiami.
Dostarczony i zamontowany sprzęt będzie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, pełnowartościowy, w pierwszym gatunku i nie noszący znamion użytkowania i nie może naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich.Sprzęt dostarczany w ramach realizacji umowy będzie sprzętem zakupionym w oficjalnym kanale sprzedaży producenta na rynek polski, co oznacza że będzie ono sprzętem posiadającym stosowny pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru RP.Wymagany rok produkcji nie wcześniej niż 2017 r.Wykonawca zobowiązany będzie do naprawy wszelkich szkód powstałych w czasie realizacji zadania. Atesty, certyfikaty powinny być dostarczane wraz z każdą fakturą-Wykonawca wraz z dostawą dostarczy dokumenty potwierdzające spełnienie przez dostarczany asortyment żądanych parametrów technicznych.
2. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia występuje wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, Zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie określeniem minimalnych parametrów i stanowi wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny posiadać materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia poprzez zastosowanie materiałów równoważnych. Zamawiający przez podanie nazw własnych produktów, określa minimalne parametry techniczne, cechy użytkowe oraz jakościowe (m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie urządzeń, estetyka itp.) jakim powinny odpowiadać materiały równoważne, aby spełniały stawiane wymagania.
Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy – Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
3. Obowiązkiem Wykonawcy jest informowanie swoich: podwykonawców, podmioty trzecie, konsorcjantów oraz wszystkie osoby fizyczne, których dane będą wykorzystywane o przetwarzaniu ich danych osobowych na potrzeby niniejszego postępowania oraz o fakcie, że odbiorca tych danych będzie Zamawiający. W sytuacji kiedy dane osobowe nie będą pozyskiwane bezpośrednio od osoby, której dotyczą obowiązkiem Wykonawcy będzie poinformowanie tej osoby.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.09.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ochronny i BHP
  • Sprzęt p. poż.
  • Sprzęt ratowniczy

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się