Dostawa, montaż i uruchomienie systemów klimatyzatorów dla pomieszczeń technicznych Sądu Rejonowego w Białymstoku.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie systemów klimatyzatorów dla:
1.1 pomieszczenia technicznego nr A115 w ilości 1 kpl.
1.2 pomieszczenia technicznego nr A0005a w ilości 2 kpl.
1.3 pomieszczenia technicznego nr A205 w ilości 2 kpl.
1.4 pomieszczenia technicznego nr B0007a w ilości 2 kpl.
1.5 pomieszczenia technicznego nr C0012 w ilości 2 kpl
Sądu Rejonowego w Białymstoku.
2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca winien również:
2.1 wykonać niezbędne roboty, w tym związane z montażem jednostek zewnętrznych, prowadzeniem przewodów (przekucia, przewierty, obudowanie, itp.), usunąć ewentualne kolizje między istniejącymi instalacjami a nowo wykonywanymi, wykonać roboty wykończeniowe (w tym np. napraw przegród i innych elementów budowlanych, w które zaingerowano lub uszkodzono w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, itp.), robót elektrycznych (instalacja zasilająco-sterująca wraz z ewentualnymi rozdzielnicami wraz z wyposażeniem, w tym zabezpieczeniami), wykonać badania, pomiary i sprawdzenia instalacji klimatyzacyjnej i instalacji elektrycznej, a także systemowe przejścia pożarowe instalacji w przypadku gdy instalacje przechodzą przez oddzielenia między strefami (wynikać to będzie z obowiązujących przepisów budowlanych oraz dokumentacji Wykonawcy, o której mowa w pkt 2.4);
2.2 przeprowadzić szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie właściwej obsługi eksploatacji i konserwacji przedmiotu zamówienia, potwierdzonego dokumentem z podpisami osób przeszkolonych;
2.3 dokonywać przeglądów i konserwacji w okresie gwarancji zgodnie z wymaganiami producenta urządzeń;
2.4 przekazać Zamawiającemu dokumentację powykonawczą obejmującą wykonane prace, w tym odpowiednie opisy, schematy i rysunki (w 1 egzemplarzu w formie papierowej).
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 1a do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) oraz w Załączniku nr 1b (Schematy, rysunki, zdjęcia).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.09.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia chłodzące i grzewcze

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się