Zakup kamery termowizyjnej FLIR FC-617 dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów

» Opis zapytania

Opis zamówienia: FLIR CAMERA FC-617 ID Z UCH.NA SŁUPOWYM> - 1,00 sztuka
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Typ zamówienia: Dostawy
Okres związania ofertą: przez okres60 dni
przez okres: 60 dni
Składanie ofert częściowych: Nie
Składanie ofert wariantowych: Nie
Warunki udziału w postępowaniu: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania zgodnie z pkt.8.2 - 8.5 SIWZ.
Informacje o wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Kryteria oceny ofert: Zakup kamery termowizyjnej FLIR FC-617 dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów:
Cena - 100,00%
Miejsce realizacji zamówienia: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A, Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów, Rogowiec, ul. Św. Barbary 3, 97-400 Bełchatów, Magazyn Inwestycyjny 13/21w Rogowcu
Termin wykonania zamówienia: Zamawiający wymaga, aby Zamówienie zostało zrealizowane w terminie do 6 tygodni od daty przesłania Zamówienia.
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania aukcji: Tak
Umowa ramowa: Nie
Dynamiczny system zakupów: Nie

Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami:
Imię i nazwisko: Katarzyna Olędzka
Telefon kontaktowy: 44 737 25 65

Pliki do pobrania:
Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.09.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się