Dostawa mundurów polowych

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych, pochodzących z bieżącej produkcji 700 kpl. mundurów polowych w ramach zamówienia podstawowego (gwarantowanego) oraz
w ilości do 200 kpl. w ramach zamówienia opcjonalnego.
Prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Specyfikacja Techniczna, stanowiąca załącznik do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienia na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ.
2. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia, która wynosi minimum 24 miesiące od daty jego wydania z magazynu do użytkowania, a okres jego przechowywania przez Zamawiającego w magazynie wynosi maksymalnie 5 lat. W przypadku wydania munduru do użytkowania po upływie okresu przechowywania gwarancja, o której mowa wyżej przestaje obowiązywać.
3. Przedmiot zamówienia podlega ocenie zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa, zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 114) oraz rozporządzeń wykonawczych do niniejszej ustawy. Organem sprawującym w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nadzór nad czynnościami związanymi z wyrobem wprowadzanym do użytku jest Dyrektor Instytutu Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”.
4. Ilekroć przedmiot zamówienia opisano przez wskazanie:
1) znaków towarowych (nazwy handlowej),
2) norm,
Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, przez które należy rozumieć,
w odniesieniu do:
pkt. 1) produkty spełniające wymagania Zamawiającego, co najmniej w tym samym zakresie, co produkty opisane w Specyfikacji Technicznej;
pkt. 2) rozwiązania związane z metodyką badawczą materiałów i wyrobu gotowego, w których badania wykonane będą według znowelizowanych norm lub innych procedur badawczych, o ile zastosowana metodologia będzie tożsama z metodologią normy wskazanej przez Zamawiającego w Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
5. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia bądź jego wyodrębnionej części podwykonawcy/om. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie zakresu zamówienia, którego wykonanie powierzy podwykonawcy/om oraz firm tego/tych podwykonawcy/ów (art. 36b ust. 1 ustawy Pzp). W przypadku powierzenia realizacji części przedmiotu zamówienia podwykonawcy/om, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania podwykonawcy jak za własne. Brak powyższej informacji w ofercie oznaczać będzie, że Wykonawca nie będzie korzystał z podwykonawstwa przy realizacji zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.10.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Odzież i obuwie robocze i ochronne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się