Usługi napraw, kalibracji i legalizacji urządzeń pomiarowych-alkotesty, alkometry, laserowe mierniki prędkości, wideorejestratory (14 zadań częściowych) na potrzeby KWP w Olsztynie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług napraw, kalibracji i wzorcowania/legalizacji urządzeń pomiarowych na potrzeby KWP w Olsztynie, zgodnie z poniższym podziałem:

1) zadanie nr 1 – naprawa, kalibracja i wzorcowanie alkometrów ALCO-SENSOR ;
2) zadanie nr 2 – naprawa, kalibracja i wzorcowanie alkometrów DRAGER 7410, 7510;
3) zadanie nr 3 – naprawa, kalibracja i wzorcowanie alkometrów ALCOQUANT;
4) zadanie nr 4 – naprawa, kalibracja i wzorcowanie alkometrów ALCO STOP P;
5) zadanie nr 5- kalibracja i wzorcowanie alkometrów ALCO TRUE P;
6) zadanie nr 6 –naprawa i kalibracja alkotestów ALCO BLOW
7) zadanie nr 7 –naprawa, kalibracja i wzorcowanie alkometrów SIEMENS;
8) zadanie nr 8 – naprawa, kalibracja i wzorcowanie alkometrów AWAT;
9) zadanie Nr 9 – kalibracja i legalizacja laserowych mierników prędkości typu Ultralyte 200 LR, Ultralyte 100 LR;
10) zadanie nr 10 – naprawa, kalibracja i legalizacja videorejestratrów typu Pol Cam;
11) zadanie Nr 11 – kalibracja i legalizacja laserowych mierników prędkości typu LTI 20/20 TRUCAM;
12) zadanie nr 12- kalibracja alkotestów ADB;
13) zadanie nr 13 – kalibracja alkotestów typu AL. 4000 i AL. 4000V
14) zadanie nr 14 – kalibracja alkotestów iblow.
2. Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Formularzach cenowych odpowiednio dla każdego zadania – stanowiących załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ.
3.Koszty przekazania do wzorcowania/legalizacji i odbioru z wzorcowania/legalizacji ponosi Wykonawca (naprawa bez wzorcowania/legalizacji nie zostanie uwzględniona).
4.Wspólny Słownik Zamówień – Kod CPV 50410000-2 Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury pomiarowej, badawczej i kontrolnej
5.Faktyczna ilość i rodzaj usług będzie zależny od potrzeb Zamawiającego, a w przypadku mniejszych potrzeb, nie mogą one stanowić podstaw do roszczeń ze strony Wykonawcy.
6.Usługę legalizacji/wzorcowania Wykonawca będzie poprzedzał wykonaniem kalibracji to jest przygotowa-niem urządzenia pod względem sprawności technicznej, konserwacji oraz ustawienia parametrów.
7.Świadectwo legalizacji (wzór zgodny z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. 2017 poz. 969)/ świadectwo wzorcowania – mogą być wydawane tylko przez administracyjne organy miar lub akredytowane laboratoria posiadające certyfikat wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.
8.Dotyczy tylko mierników prędkości: Wykonawca przeprowadzi sprawdzenia urządzeń zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 08.05.2017 r. w sprawie rodzajów przyrządów podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (Dz. U. 2017 poz. 885) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U.2017 poz. 281)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.09.2018 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące
  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się