Zakup microtwardościomierza dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów

» Opis zapytania

Opis zamówienia: MICROTWARDOŚCIOMIERZ VICKERS HM-210 D - 1,00 komplet
LUB RÓWNOWAŻNY.
Parametry równoważności zgodne ze specyfikacją określoną w Załączniku nr 3 do SIWZ.
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Typ zamówienia: Dostawy
Okres związania ofertą: przez okres60 dni
przez okres: 60 dni
Składanie ofert częściowych: Nie
Składanie ofert wariantowych: Nie
Warunki udziału w postępowaniu: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania zgodnie z pkt 8 SIWZ.
Informacje o wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Kryteria oceny ofert: Zakup microtwardościomierza dla PGE GiEK SA Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełcható:
Cena - 100,00%
Miejsce realizacji zamówienia: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A, Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów, Rogowiec, ul. Św. Barbary 3, 97-400 Bełchatów – Magazyn G013/021, w godz. 8.00-14.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku lub inne wskazane przez Zamawiającego.
Termin wykonania zamówienia: 2018-11-30
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania aukcji: Tak
Umowa ramowa: Nie
Dynamiczny system zakupów: Nie

Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami:
Imię i nazwisko: Radosław Przybylski
Telefon kontaktowy: +48 44 737 25 51

Pliki do pobrania:Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.09.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się