Wprowadzenie zmian w układzie konstrukcyjnym kruszarek żużla kotłów bloków nr 1-4 w PGE GiEK SA o. Elektrownia Opole

» Opis zapytania

Opis zamówienia: Ujęte w załącznikach
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Typ zamówienia: Usługi
Okres związania ofertą: przez okres60 dni
przez okres: 60 dni
Składanie ofert częściowych: Nie
Składanie ofert wariantowych: Nie
Warunki udziału w postępowaniu: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
1.posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zakupu, w szczególności:
1.1.wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu rekonstrukcji kruszarek, łamaczy lub urządzeń przesypowych (żużel, węgiel lub kamień) zapewniających wydłużenie ich żywotności,
2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przesłanek wskazanych w pkt. 6.3.4. Procedury nr 10032/D.

Wymagania:
Wprowadzenie zmian w układzie konstrukcyjnym kruszarek żużla kotłów bloków nr 1-4 w PGE GiEK SA o. Elektrownia Opole:
Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zakupu - cz. 1 - 100,00%
Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zakupu - cz. 2. - 100,00%
Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przesłanek wskazanych w w pkt. 6.3.4. Procedury 10032/D. - 100,00%
Informacje o wadium: Wadium nie wymagane.

Kwota wadium:
- Wprowadzenie zmian w układzie konstrukcyjnym kruszarek żużla kotłów bloków nr 1-4 w PGE GiEK SA o. Elektrownia Opole - brak [PLN]
Kryteria oceny ofert: Wprowadzenie zmian w układzie konstrukcyjnym kruszarek żużla kotłów bloków nr 1-4 w PGE GiEK SA o. Elektrownia Opole:
Cena - 100,00%
Miejsce realizacji zamówienia: Oddział Elektrownia Opole
Termin wykonania zamówienia: do 2018-12-10
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania aukcji: Tak
Umowa ramowa: Nie
Dynamiczny system zakupów: Nie

Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami:
Imię i nazwisko: Roman Musiński
Telefon kontaktowy: 77 423 5293

Pliki do pobrania:Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.09.2018 | 12:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się