Modernizacja części mechanicznej i elektrycznej suwnicy Q32t wieży szybu R-II

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja części mechanicznej i elektrycznej suwnicy Q32t wieży szybu R-II.

2. Zakres rzeczowy przedmiotu Umowy określono w Załączniku nr 1 do Umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do Zamawiającego dokumentację wyszczególnioną w Załączniku nr 2 do Umowy.

4. Realizacja przedmiotu Umowy będzie się odbywać w ruchu zakładu górniczego.

5. Wszystkie materiały niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy dostarczy Wykonawca, w ramach wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia.

6. Wszystkie urządzenia elementy oprzyrządowanie i instalacje niezbędne do modernizacji suwnicy dostarcza Wykonawca zadania, w ramach wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia.

7. Dostarczanie materiałów na miejsce wykonywania robót Wykonawca będzie realizował własnymi środkami transportu.

8. Do oferty należy dołączyć:
a) Oświadczenie w formie papierowej (oryginał) oraz elektronicznej w SWZ o danych osoby, która w imieniu Wykonawcy składa ofertę w SWZ zgodnie ze wzorem
w Załączniku nr 1 do SIWZ,
b) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku
z prowadzeniem postępowania przetargowego w SWZ, zgodnie ze wzorem w Załączniku nr 4 do SIWZ,
c) szczegółowy kosztorys ofertowy ze składnikami cenotwórczymi R, M, S.

9. Wymagania Zamawiającego odnośnie realizacji zamówienia określone są w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.09.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się