Depozyt 26 sztuk pojemników SHGL z zamkniętymi źródłami promieniotwórczymi zainstalowanych na bloku nr 10 (460 MW) w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie

» Opis zapytania

W imieniu TAURON Wytwarzanie S.A. z siedzibą w Jaworznie zapraszam do udziału w elektronicznym zapytaniu RFX i proszę o złożenie oferty cenowej na wykonanie usługi:

„Depozyt 26 sztuk pojemników SHGL z zamkniętymi źródłami promieniotwórczymi zainstalowanych na bloku nr 10 (460 MW) w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie”

Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

ZŁOŻENIE OFERTY JEST RÓWNOŻNACZNE Z AKCEPTACJĄ OGÓLNYCH WARUNKÓW ORAZ, ŻE ZŁOŻONA OFERTA JEST ZGODNA Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, przedstawionymi poniżej:

1. Warunki ogólne zapytania:
1) termin ważności oferty nie krótszy niż: 30 dni,
2) rozliczenie i płatność za wykonaną usługę odbędzie się po wykonaniu usługi i podpisaniu protokołu odbioru,
3) warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania faktury,
4) termin realizacji zamówienia od 08.10.2018r. do 05.11.2018 r. Jednocześnie informujemy, że podany termin może ulec zmianie o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę.
5) usługa świadczona na rzecz: TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie, ul. Pokoju 14, 42-504 Będzin
6) Zamawiający wymaga, by Wykonawca zagwarantował terminowe i jakościowo dobre wykonanie przedmiotu zamówienia wg. najnowszej wiedzy technicznej.
7) Wykonawca składając ofertę przesyła jako załączniki w formie skanu:
• wypełniony i podpisany Formularz Oświadczeń (załącznik nr 2 do zapytania),
• aktualne zezwolenie wydane przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w szczególności w zakresie transportu i składowaniu źródeł promieniotwórczych oraz obsłudze - w zakresie: instalowania, konserwacji, kontroli szczelności źródeł – izotopowej aparatury kontrolno-pomiarowej.

Wartość oferty winna zawierać wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu wykonywania usługi (w tym wszelkie koszty transportu).

3. Zastrzeżenia Zamawiającego.
1) Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFX bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
2) W przypadku złożenia co najmniej dwóch ofert Zamawiający może przeprowadzić dogrywkę w formie aukcji elektronicznej.

4. Informacja dla oferentów:
1)W razie wystąpienia problemów technicznych dotyczących Platformy Zakupowej, jeśli takowe wystąpią w momencie składania oferty prosimy zgłaszać na kontakt e-mail: swoz@tauron.pl
3)Oferent, który złoży ofertę przed terminem, może dowolnie ją edytować, zmieniać bądź wycofać przed upływem tego terminu.
4)Oferta zapisana, a nie złożona jest niewidoczna dla operatora.

W zakładce dokumenty znajdują się następujące załączniki:

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – Formularz oświadczeń
Załącznik nr 3 - Podręcznik oferenta

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.09.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Opakowania przemysłowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się