Wykonanie rozbudowy CCTV na terenie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii przy Placu Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbudowy CCTV na terenie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii przy Placu Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie
2 Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
35121000-8 – Urządzenia ochronne
35125300-2 - Kamery bezpieczeństwa
45000000-7 - Roboty budowlane
45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ – Program funkcjonalno-użytkowy rozbudowy systemu monitoringu.
4 Zamawiający informuje, że rysunki takie jak: rzut piwnic, parteru oraz pięter mają charakter poufny i nie mogą być udostępniane osobom innym niż wykonawcy.
5 W celu zachowania poufności informacji zawartych w rysunkach, o których mowa w pkt 2. 4 zamawiający na podstawie przepisu art. 37 ust. 6 ustawy, nie udostępnia ich na stronie internetowej. Wykonawcy w celu uzyskania dostępu do nich są zobowiązani złożyć do zamawiającego pisemny wniosek wraz z zobowiązaniem zachowania poufności uzyskanych informacji. Wzór wniosku i zobowiązania stanowi Załącznik Nr 9 do SIWZ. Wniosek i zobowiązanie należy przekazać zgodnie z zasadami komunikacji określonymi w Rozdziale 18 SIWZ osobie uprawnionej do kontaktowania się z wykonawcami, o której mowa w pkt 18.7 SIWZ. W przypadku przekazywania wniosku faksem lub drogą elektroniczną musi on zawierać imię i nazwisko osoby wnioskującej oraz podpis tej osoby.
6.Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy.
7. Stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający żąda, aby w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca lub podwykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.), osoby na stanowiskach robotniczych wykonujące roboty (fizyczne) budowlane odpowiadające zakresowi określonemu w dokumentacji projektowej w zakresie instalacji i konfiguracji rozbudowywanego systemu. Osoby te będą otrzymywały świadczenia za pracę zgodnie z ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1265 z późn. zm.). Powyższe nie dotyczy wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Nie wypełnienie tego zobowiązania może skutkować rozwiązaniem umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.
8. Minimalny okres gwarancji za wady do udzielenia jakiego zobowiązany jest wykonawca wynosi 36 miesięcy.
9. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w Program funkcjonalno-użytkowy – za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia o ile wykonawca wykaże
w sposób nie budzący wątpliwości, iż spełniają one wymogi zamawiającego w stopniu nie mniejszym niż określone użytą przez Zamawiającego normą, aprobatą, specyfikacja techniczną lub systemem odniesienia. Rozwiązane równoważne musi odpowiadać wymaganiom przepisów prawa dotyczących przedmiotu zamówienia

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.09.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ochronny i BHP

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się