Dostawa środków higieny

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa środków higieny.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 4 do SIWZ.
3. Specyfikację ilościową określa Załącznik nr 1A do SIWZ. Załącznik ten stanowi równocześnie formularz kalkulacji zaproponowanej ceny ofertowej. Ceny jednostkowe określone w formularzu kalkulacji ceny ofertowej pozostają niezmienne przez okres trwania zamówienia.
4. Wykonawca udzieli minimum 18-miesięcznej gwarancji na dostarczone środki higieny,
a w przypadku pasty do obuwia kol. Czarnego udzieli minimum 24 miesiące licząc od daty odbioru asortymentu przez Zamawiającego.
5. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do magazynów mundurowych w m. Rzeszów, Przemyśl, Jarosław i Nisko własnym transportem i na swój koszt.
6. Ilości przedmiotu zamówienia do poszczególnych magazynów mundurowych Wykonawca dostarczy zgodnie z zestawieniem wskazanym przez Szefa służby mundurowej po podpisaniu umowy.
7. Dostawa winna być zrealizowana w dni robocze. Za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
8. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu niniejszej SIWZ wskazane zostały nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów – wszędzie tam Zamawiający dodaje wyrazy „lub równoważne".
9. Zamiast materiałów, dla których wskazane są nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie Wykonawca może zaoferować materiały równoważne pod względem parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych.
10. Poprzez materiały równoważne rozumieć należy materiały producenta innego niż wskazanego przez Zamawiającego o parametrach nie gorszych pod względem jakościowych, funkcjonalnych i użytkowych, przy czym ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy.
11. Uzupełnienie w zakresie opisu przedmiotu zamówienia stanowią postanowienia projektu umowy, tj. Załącznika nr 5 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.09.2018 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki higieny osobistej

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się