Dostawa wyrobów elektrycznych oraz opraw oświetleniowych i źródeł światła dla 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu w zakresie dwóch części: część nr 1: dostawa wyrobów elektrycznych, część nr 2: dostawa opraw oświetleniowych oraz źródeł światła

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów elektrycznych oraz opraw oświetleniowych i źródeł światła dla 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu w zakresie dwóch części: część nr 1: dostawa wyrobów elektrycznych, część nr 2: dostawa opraw oświetleniowych oraz źródeł światła. CZĘŚĆ NR 1: dotyczy dostawy wyrobów elektrycznych zgodnie z:
a) Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ; b) Wykazem asortymentowo-ilościowym dla poszczególnych miejsc dostaw (magazynów) objętych przedmiotem zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do SIWZ; CZĘŚĆ NR 2: dotyczy: dostawy opraw oświetleniowych oraz źródeł światła zgodnie z: a) Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ; b) Wykazem asortymentowo-ilościowym dla miejsca dostawy (magazynu) objętego przedmiotem zamówienia stanowiącym załącznik nr 2a do SIWZ; SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Zamawiającego w stosunku do dostawy: 1. Warunki dostawy: 1) Wykonawca oznakuje dostarczane wyroby właściwym kodem kreskowym zgodnie z Decyzją Nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 roku. Minimalna trwałość etykiety musi wynosić co najmniej 24 miesiące. 2) Wykonawca najpóźniej na czternaście dni od daty podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu na adres e-mail; a.osela@ron.mil.pl „Karty Wyrobu” wszystkich dostarczanych wyrobów. Wzór „Karty Wyrobu” określa załącznik nr 6 do Decyzji Nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 roku. 3) W przypadku, gdy Wykonawca nie jest producentem danego wyrobu, obowiązek pozyskania niezbędnych danych do wypełnienia „Karty Wyrobu” spoczywa na Wykonawcy. 4) Wyrób oznakowany nieprawidłowo nie zostanie przyjęty do magazynu Zamawiającego. 5) Wykonawca dostarczy asortyment z okresem przydatności nie krótszym niż 24 miesiące licząc od dnia protokolarnego przyjęcia dostawy. 6) Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania dostawy wyrobów określonych
w § 1 własnym transportem i na własny koszt w jednej dostawie (partii) do magazynów: - magazyn 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, Grupa Zabezpieczenia Zamość
ul. Wojska Polskiego 2F, 22-400 Zamość – budynek nr 75 (w godz. 8-13 od poniedziałku do czwartku, w godz. 8-11 w piątki). - magazyn 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, Grupa Zabezpieczenia Lublin ul. Zbigniewa Herberta 49, 20-400 Lublin – budynek nr 109 (w godz. 8-13 od poniedziałku do piątku). - magazyn 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, Grupa Zabezpieczenia Hrubieszów ul. Dwernickiego 4, 22-500 Hrubieszów budynek nr 97 (w godz. 8-13 od poniedziałku do czwartku, w godz. 8-11 w piątki). - magazyn 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, Grupa Zabezpieczenia Jawidz, 21-077 Spiczyn bud. nr 18 (w godz. 8-13 od poniedziałku do piątku) - magazyn 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, Grupa Zabezpieczenia Chełm ul. Lubelska 168, 22-100 Chełm, bud. nr 12 (w godz. 8-13 od poniedziałku do czwartku, w godz. 8-11 w piątki). Rozdzielniki asortymentu i ilości dostaw do w/w magazynów stanowią załączniki do opisu przedmiotu zamówienia. 7) Wykonawca zapewni we własnym zakresie rozładunek dostarczonych wyrobów do budynku magazynu. 8) O terminie dostawy Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego do czternastu dni od daty podpisania umowy ………… na adres e-mail:…………………..………. oraz tel. ………….………….…….9) Zamawiający może odmówić przyjęcia dostawy, która nie została mu zaawizowana zgodnie z § 4 ust. 5 niniejszej umowy. 10) Zamawiający odmówi przyjęcia dostawy, która przekracza ilości oraz zawiera inny asortyment, bądź jest niezgodna pod względem jakościowym (tj. dostarczony wyrób jest w stanie niezupełnym, wadliwym lub niezgodnym z opisem przedmiotu umowy), w tym przypadku Zamawiający e-mailem powiadomi Wykonawcę o przyczynach. Czynność odbioru w tym, przypadku zostanie powtórzona. 11) Dostarczone wyroby będą zapakowane w oryginalne opakowania producenta zabezpieczające przed zmianami ilościowymi i jakościowymi. Na opakowaniu należy umieścić: nazwę wyrobu lub jego symbol literowy, nazwę producenta, datę produkcji.
12) Wykonawca oświadcza, iż wraz z dostawą wyrobów dostarczy karty charakterystyki. 13) Z czynności odbioru przedmiotu umowy bez wad i usterek zostanie sporządzony
w dniu dostawy „protokół” z udziałem upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, o których mowa w § 4 ust.3 i 4 niniejszej umowy. Sporządzającym „protokół” będzie Wykonawca. 14) Protokół winien zawierać:  Numer i datę wystawienia,  Pełną nazwę Wykonawcy,  Pełną nazwę Zamawiającego,  Podstawę przekazania – numer i datę umowy,
 Pełną nazwę przedmiotu umowy,  Cenę przedmiotu umowy,  Datę,  Podpisy upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, o których mowa w § 4 ust. 10 niniejszej umowy. 15) Za szkody lub braki powstałe w czasie transportu odpowiada Wykonawca.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.09.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się