WYKONYWANIE KONSERWACJI ORAZ USUWANIE AWARII I DOKONYWANIE DROBNYCH NAPRAW URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH USYTUOWANYCH W BUDYNKACH WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie konserwacji oraz usuwanie awarii i wykonywanie drobnych naprawa urządzeń dźwigowych usytuowanych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.
Wykaz, typ oraz miejsce lokalizacji urządzeń dźwigowych określono w załączniku nr 2a
do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr 2 do SIWZ
– (Wykaz czynności wchodzących w zakres konserwacji).
Realizacja przedmiotu zamówienia polegać będzie na utrzymaniu urządzeń dźwigowych w ciągłej sprawności technicznej w szczególności :
a) wykonywanie konserwacji urządzeń dźwigowych (bez wezwania ze strony Zamawiającego) w zakresie i w sposób ustalony aktualną instrukcją konserwacji producenta oraz aktualnymi przepisami Urzędu Dozoru Technicznego (ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym Dz. U. z 2017 r. poz. 1040), oraz wytycznymi zawartymi w niniejszej SIWZ.
b) świadczenie stałej gotowości do niezwłocznego wykonywania usług konserwacyjnych w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00
c) sprawowanie nadzoru eksploatacyjnego polegającego na utrzymaniu urządzeń dźwigowych w stanie sprawności technicznej zapewniającym niezawodność i bezpieczeństwo ich pracy
d) wykonywanie badań, prób i pomiarów oraz innych czynności potrzebnych do ustalenia stanu technicznego urządzeń, a wymaganych przez UDT
e) obsługi, organizacji i uczestnictwa każdorazowo w przeglądach technicznych przeprowadzanych przez UDT, oraz powiadamianie Zamawiającego o dacie takiego przeglądu
f) wykonywania niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania urządzeń dźwigowych drobnych napraw wraz z wymianą zużytych części.
g) prowadzenia całodobowo przez 7 dni w tygodniu (nie wyłączając dni wolnych od pracy – świąt) usług pogotowia dźwigowego, obejmującego w szczególności natychmiastowe reagowanie (maksymalnie do 20 minut) na zawiadomienie Zamawiającego o zaistnieniu wyjątkowego zdarzenia (np. utknięcie człowieka w windzie) w celu usunięcia niebezpieczeństwa zagrożenia zdrowia lub życia osób lub mienia.

Informacje w zakresie zasad realizacji przedmiotu zamówienia oraz wynagrodzenia zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.09.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się