ŚRODEK CZYSZCZĄCY MEMBRANY MEMCLEAN C

» Opis zapytania

Szanowni Państwo,
TAURON Wytwarzanie S.A. Biuro Zamówień i Umów zaprasza do złożenia oferty w II Rundzie zapytania z uwzględnieniem maksymalnego rabatu cenowego na dostawę:

- Środka czyszczącego membrany MEMCLEAN C - w ilości 3000,00 kg
Dostawa preparatu w paleto-pojemnikach typ: mauzer o poj. 1000 kg.

------------------------------------------
UWAGI:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na produkty równoważne. Oferty należy złożyć wyłącznie na produkt oryginalny producenta.
Dostawa produktu zaopatrzona musi być w stosowy certyfikat, świadectwo stwierdzające jego jakość i źródło pochodzenia, a do dostawy należy załączyć aktualną kartę charakterystyki produktu.
----------------------------------------

Warunki ogólne:
- transport na bazie DDP magazyn Zamawiającego TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie, 42-504 Będzin, ul. Pokoju 14 - wg. Incoterms 2010.
- termin ważności oferty nie krótszy niż 30 dni,
- warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie obliczone jako iloczyn ilości Towaru wydanego Zamawiającemu ustalony w oparciu o dowód dostawy oraz cenę jednostkową netto Towaru.
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w walucie obcej, jednakże w takim wypadku w celu porównania wartości złożonych ofert Zamawiający dokona ich przeliczenia na PLN wg kursu średniego waluty obcej w NBP z dnia poprzedzającego dzień publikacji ogłoszenia podanego przez Zamawiającego w Formularzu na Platformie zakupowej – dostępne waluty.
Rozliczenie należności: W przypadku złożenia oferty w walucie obcej cena zostanie przeliczona na PLN w oparciu o średni kurs NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury. Do tak obliczonej wartości wynagrodzenia netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Cena jednostkowa, o której mowa w zdaniu poprzednim, zawiera wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego zrealizowania przez Wykonawcę przedmiotu Zamówienia.

- gwarancja – (składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza podać liczbę miesięcy od dnia dostawy),
- termin dostawy: (składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza podać liczbę dni od dnia otrzymania zamówienia na realizację dostawy),

Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją poniższych kryteriów i zastrzeżeń określonych przez Zamawiającego. Akceptując warunki Zamawiającego, Oferent oświadcza, że jego oferta jest zgodna z zapytaniem i spełnia parametry określone przez Zamawiającego.
Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia zapytania elektronicznego bez podania przyczyn. Z tego tytułu oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
Zamawiający może przeprowadzić dogrywkę w formie RFX lub licytacji elektronicznej.
--------------------------------------
Oferty należy składać jedynie w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.09.2018 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się