Dostawa przenośnika zgrzebłowego wraz z projektem technicznym zabudowy, montażem, uruchomieniem oraz przeprowadzenie prób ruchowych

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie przenośnika zgrzebłowego wraz ze sporządzeniem projektu wykonawczego jego zabudowy, zabudową w bunkrze urobkowym zlokalizowanym przy poprzeczni Mina na poz. IV w podziemnej części Zakładu Kopalnia Soli „Wieliczka”, pierwszym uruchomieniem oraz przeprowadzeniem prób ruchowych.

2. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do:
1) sporządzenia projektu wykonawczego zabudowy przenośnika zgrzebłowego w bunkrze urobkowym zlokalizowanym przy poprzeczni Mina na poz. IV oraz uzyskania jego zatwierdzenia przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Kopalni Soli „Wieliczka”,
2) sprzedaży i dostarczenia przenośnika zgrzebłowego do Zamawiającego,
3) montażu, pierwszego uruchomienia, przeprowadzenia prób funkcjonalnych dostarczonego przenośnika zgrzebłowego, w oparciu o sporządzony przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego projekt wykonawczy zabudowy,
4) przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego pracowników z obsługi przenośnika zgrzebłowego.

3. Wymagane parametry techniczne przenośnika zgrzebłowego:

a) wykonany w formie konstrukcji skrzynkowej,
b) długość konstrukcji – max. 10m,
c) szerokość – max. 750mm,
d) grubość blach ślizgowych – co najmniej 20mm,
e) wydajność – min. 50t/h,
f) połączenie rynien śrubowe,
g) sprzęgło elastyczne,
h) łańcuch zgrzebłowy ogniwowy kalibrowany min. 3xØ18x64,
i) napęd silnik elektryczny na napięcie 500V wraz z układem sterowania, sygnalizacji
i blokad,
j) powinien posiadać regulowaną i ustalaną ilość nadawy urobku przetransportowywanego do wozów kopalnianych oraz wyposażony w dwa zsypy (prawy i lewy).

4. Dodatkowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia

4.1. Dostarczony przenośnik zgrzebłowy winien:
1) spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1118),
2) spełniać wymogi dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE
z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej, implementowanej ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1398 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 817),
3) być przeznaczonym do stosowania w wyrobiskach w polach metanowych podziemnych zakładów górniczych zaliczonych do wyrobisk niezagrożonych wybuchem metanu, ze stopniem „a” niebezpieczeństwa wybuchu metanu, zgodnie z § 271 pkt 1 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych),
4) posiadać dokumentacją techniczną ruchową,
5) posiadać oznakowanie CE.

4.2. Z dostawą przenośnika zgrzebłowego Wykonawca powinien dostarczyć:
1) dokumentację techniczno - ruchową,
2) deklarację zgodności UE,
3) dokument gwarancji,
4) świadectwo kontroli jakości przenośnika zgrzebłowego wystawione przez Wykonawcę lub producenta urządzenia,
5) dowód wydania wyrobu na zewnątrz (WZ).

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia i zasad jego realizacji zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.09.2018 | 11:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny budowlane i części do maszyn budowlanych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się