Dostawa i montaż dwóch pomostów pływających A1 i B2 – o długości 25m każdy, z modułów łączonych w kształt litery I o konstrukcji stalowej na pływakach ze spienionego polistyrenu hydrotechnicznego, z pokładem z desek kompozytowych wraz z wyposażeniem, w tym z trapem dojściowym, kotwicami martwymi oraz y-bomami

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż dwóch pomostów pływających A1 i B2 – o długości 25m każdy, z modułów łączonych w kształt litery I o konstrukcji stalowej na pływakach ze spienionego polistyrenu hydrotechnicznego, z pokładem z desek kompozytowych wraz z wyposażeniem, w tym z trapem dojściowym, kotwicami martwymi oraz y-bomami. Pomosty służyć będą do cumowania jachtów żaglowych i motorowych na jeziorze Rusałka w sąsiedztwie wypożyczalni sprzętu wodnego i ośrodka WOPR. Zamówienie realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja infrastruktury kompleksu Rusałka w zakresie budowy dwóch pomostów i slipu”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:
1) Opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 1 do SIWZ,
2) Rysunki techniczne – zał. nr 2a, 2b, 2c do SIWZ.
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z ww. dokumentami, obowiązującymi normami i przepisami prawa.
Na oferowane i wyceniane w ofercie materiały Wykonawca powinien posiadać dokumenty potwierdzające właściwości, parametry oraz zgodność z obowiązującymi w tym zakresie normami i innymi przepisami prawa. Na etapie realizacji zamówienia Zamawiający może żądać ich przedłożenia.
Na czas realizacji zamówienia Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł.
Przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie żądał polisy, bądź innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie.
Nieprzedłożenie polisy najpóźniej w dniu wyznaczonym na zawarcie umowy traktowane będzie jako uchylenie się przez wybranego Wykonawcę od zawarcia umowy
Wymagana gwarancja: nie mniej niż 24 miesiące.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.09.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się