Kompleksowa organizacji spotkania integracyjnego z elementami Team-Buildingu dla ok. 45 pracowników Zamawiającego w dniach 12-14.10.2018r. - Okolice Zielonej Góry

» Opis zapytania

Kompleksowa organizacji spotkania integracyjnego z elementami Team-Buildingu dla ok. 45 pracowników Zamawiającego w dniach 12-14.10.2018r. - Okolice Zielonej Góry

Przedmiotem postepowania jest kompleksowa organizacji spotkania integracyjnego z elementami Team-Buildingu dla ok. 45 pracowników Zamawiającego w dniach 12-14.10.2018r.
Wymagania:
a) lokalizacja:
- okolice Zielonej Góry
- piątek 12.10.2018 tor gokardowy w Kisielinie ok. 2 godziny
- sobota 13.10.2018 – kolacja grillowa
- nocleg z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę hotel w standardzie min. 4*
b) przygotowanie interesującego scenariusza Team Buildingu.

Do oferty złożonej wartościowo w systemie SWZ należy dołączyć:
- kompleksową ofertę w formie załącznika do oferty,.

Do oferty należy załączyć:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub zgoda na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c) zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
d) polisa, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (wraz z warunkami). Wartość polisy nie może być niższa niż wartość przedmiotu zamówienia.
Do polisy należy dołączyć dowód opłaty składki ubezpieczeniowej.

Okres obowiązywania polisy: nie krótszy niż do dnia odbioru przedmiotu umowy.
Jeżeli termin załączonej polisy, jest krótszy niż wymagany przez Zamawiającego, do oferty należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy o treści:
„Oświadczamy, że w przypadku wygrania postępowania nr .......... zobowiązujemy się w terminie do 7 dni przed upływem ważności polisy OC nr……………. z dnia ……… wystawionej przez …….……… dostarczyć nową polisę z terminem ważności do dnia odbioru przedmiotu umowy; w przypadku nie dostarczenia polisy Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i naliczyć karę umowną – w wysokości 5% wartości umowy”.
Zamawiający nie dopuszcza łączenia polis.
Zamawiający wyraża zgodę na załączenie do oferty promesy wydanej przez towarzystwo ubezpieczeniowe o gotowości zawarcia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na powyższą kwotę, z terminem obowiązywania nie krótszym niż do dnia obowiązywania przedmiotu umowy
e) wykaz wykonanych usług ( co najmniej w trzech obiektach potwierdzających realizację robót o charakterze zbliżonym do przedmiotu zamówienia) przez Wykonawcę w okresie ostatnich 5 lat, przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, (zgodnie z załączonym wykazem wykonanych usług zawierającym: rodzaj i zakres zamówienia, termin realizacji oraz adres i numer telefonu Zamawiającego – ), wraz z załączonymi protokołami odbioru, stwierdzającymi ich należyte wykonanie lub referencjami
f) PEŁNOMOCNICTWO DO SKŁADANIA OFERTY jeśli nie wynika bezpośrednio z KRS lub CEIDG
g) Oferta wraz ze sce

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.09.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się