Rozwiązanie problemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie sołectw Gminy Ogrodzieniec poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w celu poprawy jakości życia mieszkańców

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia pn.: „Rozwiązanie problemu gospodarki wodno – ściekowej na terenie sołectw Gminy Ogrodzieniec poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w celu poprawy jakości życia mieszkańców” są roboty budowlane projektowane przez Wykonawcę polegające na zaprojektowaniu, dostawie, montażu i uruchomieniu przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) spełniających wymogi normy PN-EN 12566-3+A2:2013.
2. Dostarczane urządzenia mają być kompletnymi fabrycznie nowymi produktami.
3. Zakres robót obejmuje budowę kompletnej mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków opartej o technologię osadu czynnego w układzie przepływowym z przyłączeniami kanalizacji sanitarnej z budynku, odprowadzeniem ścieków oczyszczonych, zasilaniem elektrycznym, rozruchem technicznym i technologicznym.
4. Wymaga się, aby dokument potwierdzający zgodność z normą PN-EN 12566- 3+A2:2013 (lub równoważną) wystawiony był przez laboratorium notyfikowane w Komisji Europejskiej. Do przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków kierowane będą ścieki bytowe w ilości jednostkowej 120 dm3/Md (litrów na mieszkańca na dobę), co oznacza, że ścieki te będą charakteryzować się następującym przeciętnymi parametrami:
a) zanieczyszczenia organiczne, BZT5 = 500 g O2/m ,
b) zawiesina ogólna = 583 g/m ,
c) azot ogólny = 92 g N/m ,
d) fosfor ogólny = 15 g P/m .
5. Całe zadanie inwestycyjne, począwszy od projektowania, a skończywszy na odbiorach gwarancyjnych i eksploatacyjnych, winno być wykonane w oparciu o obowiązujące w kraju akty formalnoprawne i normatywne oraz wymagania Zamawiającego określone w umowie zawartej z Wykonawcą. Opis przedmiotu zamówienia w PFU może przywoływać roboty i elementy, które nie zostały wyszczególnione w SIWZ lub w wymienionych na wstępie grupach, klasach czy kategoriach robót, lecz są ważne i niezbędne dla prawidłowego pod względem technicznym i ekonomicznym funkcjonowania, sprawności, sprawności, stabilności jak również dotrzymania parametrów gwarantowanych oraz bezawaryjnego działania całej instalacji będącej przedmiotem zamówienia, w tym względzie Wykonawca, przed złożeniem oferty u Zamawiającego, powinien zapoznać się z terenem prac i pisemnie wyjaśnić wszelkie wątpliwości dotyczącej treści zapisów w SIWZ. Roboty muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących polskich przepisów, norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiającego jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. W uzasadnionych przypadkach (brak polskich unormowań) dopuszcza się stosowanie aktualnych norm Unii Europejskiej. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenie robót zgodnie z opracowanym we własnym zakresie projektem technologii i organizacji bezpiecznego prowadzenia robót, planem BIOZ i Oceną Ryzyka Zawodowego. Na wymienione roboty Wykonawca opracuje wymaganą przepisami technologię robót.
6. Przedmiot zamówienia realizowany będzie na terenie Gminy Ogrodzieniec, w miejscowościach i na działkach wskazanych prze Zamawiającego w załączniku nr 6 do SIWZ w ilości 71 sztuk przydomowych mechaniczno – biologicznych oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe w tym 37 szt. do 4 RLM (typ A) i 34 szt. dla 5-8 RLM (typ B) .
7. Wymagane przez Inwestora sposób oczyszczania ścieków ma polegać na zastosowaniu przydomowych, mechaniczno - biologicznych oczyszczalni ścieków bazujących na procesach tlenowych wg technologii niskoobciążonego osadu czynnego w układzie przepływowym. Wymagania konstrukcyjne i materiałowe, jakie muszą spełniać zaproponowane przez Wykonawcę przydomowe, mechaniczno - biologiczne oczyszczalnie ścieków:
a) kształt i zawarta, kompaktowa budowa każdego urządzenia odpowiadać musi wszelkim wymogom instalacyjnym, funkcjonalnym i bezpieczeństwa, a ponadto gwarantować odporność na kompresję i dekompresję oraz stanowić technologiczna całość;
b) możliwość stosowania nadbudowy, która ułatwiać ma podziemne instalowanie urządzenia na określonych głębokościach;
c) wykonanie zbiornika z polipropylenu w kształcie walca w technologii gwarantującej jego wodoszczelność, wyposażonego w osprzęt technologiczny;
d) gwarancja na odporność na uderzenia i zmiany temperatur;
e) wytrzymałość na substancje agresywne i na korozję zewnętrzną;
f) wyposażenie instalacji w dodatkową plastikową skrzynkę, chroniącą sprężarkę dostarczającą powietrze do systemu napowietrzającego, systemu recyrkulacji oraz systemu mieszania i rozdrabniania osadu zainstalowanych w poszczególnych komorach zbiornika oczyszczalni.
8. Ciąg technologiczny oczyszczalni składać się powinien z następujących urządzeń:
a) przykanalika o dostosowanych wymiarach, transportującego ścieki z budynku mieszkalnego do studni rewizyjnej,
b) rewizji,
c) właściwej mechaniczno - biologicznej oczyszczalni,
d) studzienki rozdzielczej,
e) komór drenażowych, ewentualnie drenażu rozsączającego lub studni chłonnej (odbiornik ścieków oczyszczonych). Ilość zastosowanych komór filtracyjnych lub wielkość drenażu rozsączającego czy studni chłonnej uzależniona jest od rodzaju gruntu i musi być określona na podstawie wykonanych badań gruntu i poczynionych obliczeń.
9. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) Wykonanie dokumentacji projektowej we wszystkich branżach wraz z wymaganymi uzgodnieniami i badaniami oraz pozwoleniami i z uzyskaniem pozwoleń na wykonanie robót poprzez złożenie zgłoszeń wraz z wymaganymi załącznikami stosownie do art. 29 ust.1 pkt 3 oraz art. 30 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) do właściwego Starosty.
2) Dokonanie zgłoszeń stosownie do art. 152 ust.1 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.2016 poz. 672) do właściwego urzędu.
3) Dostawę, montaż i uruchomienie 71 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków, drenażami rozsączającymi, połączeniami kanalizacyjnymi obiektów i zasilaniem elektrycznym oraz pompowni ścieków o ile będzie to niezbędne dla prawidłowej pracy. Wszystkie roboty powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz dokumentacją zgłoszeniową lub uzyskanym pozwoleniem na budowę.
4) Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
5) Pełnienie nadzorów autorskich w ramach opracowanej dokumentacji projektowej.
6) Przeprowadzenie indywidualnego szkolenia dla wszystkich użytkowników potwierdzonych kartami szkoleń. (Schemat karty szkolenia Wykonawca przygotuje i przekaże do zatwierdzenia Zamawiającemu).
7) Przeprowadzenie prób końcowych (w tym rozruchu technologicznego) i nadzór nad próbami eksploatacyjnymi.
8) Przygotowanie i przekazanie szczegółowej instrukcji obsługi.
9) Raport po zakończeniu realizacji zadania, w którym zaprezentowane zostaną przez Wykonawcę wyniki w zakresie pozwalającym na stwierdzenie dotrzymania parametrów oczyszczenia ścieków.
10) Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania i złożenia ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
10. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania w imieniu zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień i dokumentów technicznych potrzebnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
1) Przed opracowaniem rozmieszczenia elementów PBOŚ w terenie niezbędna jest wizja lokalna oraz uzgodnienia z właścicielami budynków.
2) Zamawiający wymaga przedłożenia do akceptacji rysunków wykonawczych i projektu wykonawczego przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami Programu Funkcjonalno-Użytkowego i umowy.
3) Wykonawca powinien zapewnić wykonanie - w uzgodnieniu z Zamawiającym:
a) harmonogramu realizacji inwestycji,
b) harmonogramu odbiorów,
c) harmonogramu płatności,
d) planu organizacji i technologii robót.
4) Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie, otrzyma od Zamawiającego:
a) wykaz osób i budynków objętych realizacją przedmiotu umowy (zamówienia),
b) ankiety uczestników projektu montażu PBOŚ.
5) Wykonawca przy wykonywaniu dokumentacji projektowej jest zobowiązany we własnym zakresie do weryfikacji przekazanych przez Zamawiającego danych oraz informowania Zamawiającego o zauważonych w nich występujących istotnych rozbieżnościach w odniesieniu do stanu faktycznego. Dane techniczne do opracowania dokumentacji projektowej budowy PBOŚ, dotyczące budynków i ich wyposażenia, Wykonawca pozyskuje z własnych pomiarów.
6) Jeżeli w trakcie wizji lokalnej wykonawca stwierdzi brak możliwości wykonania PBOŚ w szczególności z powodu:
a) braku warunków technicznych,
b) jedyne możliwe usytuowanie jest niezgodne z normami prawnymi lub sztuką budowlaną,
c) brak instalacji wod-kan. albo instalacji elektrycznej,
d) stan techniczny istniejących instalacji nie pozwala na prawidłowe działanie PBOŚ,
a w/w wady nie mogą zostać bezzwłocznie usunięte przez Właściciela budynku - Zamawiający wskaże alternatywną lokalizację do montażu identycznego typu zestawu w innym budynku z listy rezerwowej. Dokumentacja projektowa winna obejmować wszystkie branże.
7) Zakres każdego opracowania projektowego na wykonanie PBOŚ powinien zawierać, co najmniej:
a) kompletny schemat ideowy instalacji z zaznaczonym miejscem do wpięcia istniejącej lub wykonywanej przez właściciela budynku instalacji elektrycznej i ściekowej,
b) mapę z naniesionym budynkiem i lokalizacją PBOŚ oraz przyłączy,
c) część opisową,
d) wykaz urządzeń instalacji PBOŚ ze specyfikacją techniczną urządzeń,
e) wykaz pozostałych elementów projektowanej instalacji.
8) Dokumentację projektową winna być opracowana w 4 egz. Poza wersją papierową Wykonawca opracuje dokumentację projektową również w zapisach elektronicznych na nośniku stanowiącym płyty DVD wraz z opisem zawartości każdej płyty/pendrive z trwałą przywieszką opisującą zawartość nośnika:
a) w postaci plików edytowalnych w formatach: DWG, DXF, DGN,
b) w postaci plików formacie PDF.
9) Dopuszcza się przekazanie dokumentacji na jednym nośniku z wyraźnym określeniem nazw plików z projektami dla poszczególnych budynków. Przed przekazaniem dokumentacji projektowej Zamawiającemu, dokumentacja winna zostać uzgodniona z właścicielem/właścicielami budynku lub osobą uprawnioną do jego/ich reprezentowania oraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego, co potwierdza się odpowiednim protokołem.
11. Zakres robót budowlanych obejmuje:
1) Roboty przygotowawcze
a) Ustawienie oznakowania informacyjnego oraz ostrzegawczego;
b) Pełna obsługa geodezyjna na etapie wykonywania robót i inwentaryzacji powykonawczej;
c) Wykonanie wierceń geologicznych;
d) Wykonanie dokładnej dokumentacji fotograficznej placu budowy (wszystkich posesji) przed przystąpieniem do robót budowlanych.
2) Roboty budowlano-montażowe:
a) wykonanie wykopów,
b) montaż PBOŚ w wybranej lokalizacji,
c) wykonanie studni chłonnej (o ile dotyczy),
d) poprowadzenie rurociągów i kabli przyłączeniowych,
e) wpięcie do instalacji kanalizacji budynku,
f) wpięcie do instalacji elektrycznej, montaż zabezpieczeń,
g) odpowiednie zasypanie wykopów i wyrównanie terenu,
h) płukanie i przeprowadzenie prób szczelności całej instalacji,
i) napełnianie instalacji,
j) wykończenie zgodnie ze stanem pierwotnym okolic przejść instalacji (tynk/ocieplenie elewacji, przejścia przez ściany/stropy/dach),
k) zaprogramowanie i uruchomienie układu automatyki,
l) wykonanie ochrony przeciwporażeniowej i instalacji uziemiającej niezbędnej dla prawidłowej pracy PBOŚ,
m) rozruch próbny,
n) poinformowanie użytkownika o zasadach obsługi PBOŚ i przekazanie instrukcji w języku polskim, co potwierdza się stosownym protokołem.
3) Wykonawca zorganizuje wykonanie robót w taki sposób, aby ich prowadzenie odbywało się w sposób jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców / użytkowników budynków objętych wykonaniem robót.
4) Wszystkie materiały budowlane podlegają bieżącym badaniom na terenie budowy. Wykonawca zapewni na swój koszt niezbędne urządzenia, instrumenty potrzebne do wykonania próbek i zbadania jakości, użytych materiałów oraz dostarczy wymagane próbki materiałów. Miejsca do pobrania próbek i przeprowadzenia badań wskazuje inspektor nadzoru inwestorskiego w porozumieniu z Zamawiającym. Zamawiający zastrzega sobie prawo na każdym etapie prowadzenia robót do przeprowadzenia na swój koszt dodatkowych prób i badań, które mają na celu potwierdzenie jakości wykonywanych lub wykonanych robót, w tym montowanych lub zamontowanych urządzeń (np. pomp) - zlecając przeprowadzenie prób i badań wybranym jednostkom badawczym i specjalistycznym laboratoriom. W przypadku, gdy w/w badania wykażą, że jakość urządzeń, materiałów nie jest zgodna z ofertą Wykonawcy i wymaganiami postawionymi przez Zamawiającego w dokumentach umownych, to Wykonawca jest wówczas zobowiązany do zrefundowania Zamawiającemu wydatków poniesionych na te próby i badania, oraz do ponownego wykonania robót w sposób zgodny z wymaganiami Zamawiającego. Przeprowadzenie prób i badań nie wpływa na bieg i zmianę terminów zapisanych w umowie. Całość instalacji PBOŚ winna być wykonana w jednej spójnej technologii, najlepiej z elementów prefabrykowanych.
12. Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu robót budowlanych zostały zastosowane wyroby (urządzenia, materiały budowlane, odczynniki), które zostały dopuszczone do obrotu zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r.,poz. 290 z późniejszymi zmianami) oraz przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1570 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeń wykonawczych do w/w ustaw. Wszystkie niezbędne elementy robót budowlanych powinny być wykonane w standardzie i zgodnie z obowiązującymi normami.
13. W ramach wykonanych PBOŚ Wykonawca zapewni usługę związaną z serwisem, zgodnie z harmonogramem wymaganym przez dostawcę urządzeń dla utrzymania ciągłości pracy oraz uprawnień gwarancyjnych w okresie 5 lat od daty oddania do użytkowania, jednocześnie nie mniej niż raz na dwa lata. Wykonawca ponosi wszystkie koszty serwisu z wyłączeniem materiałów serwisowych np. filtrów, dyfuzorów, zestawów membranowych - koszt ten ponosi właściciel nieruchomości. Zakres serwisu obejmuje co najmniej:
1) przegląd zewnętrzny elementów oczyszczalni oraz sprawdzenie poprawności ich montażu,
2) wywiad z użytkownikiem,
3) Czynności serwisowe odnośnie poszczególnych elementów:
a) filtry ścieków - rozebranie i oczyszczenie ich pod bieżącą wodą,
b) zawory regulacyjne - wyregulowanie, sprawdzenie szczelności połączeń,
c) pompy mamutowe - sprawdzenie wydajności,
d) automatyka - kontrola wszystkich parametrów technicznych przez odczyty z automatyki,
e) dmuchawa - kontrola ciśnienia dyspozycyjnego,
f) elektrozawory i dyfuzory - kontrola działania,
g) sprawdzenie poziomu osadu w bioreaktorze oraz, w razie potrzeby, pisemna informacja zbliżającym się terminie wywozu osadu,
h) wymianie membrany w dmuchawie oraz wszystkich dyfuzorów i filtrów powietrza
14. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji i rękojmi na wykonane prace, na dotrzymanie parametrów ścieków na okres co najmniej 60 miesięcy licząc od daty końcowego odbioru robót.
15. Wymaga się, aby częstotliwość wywozu osadów z oczyszczalni ścieków objętych zamówieniem była nie większa niż jeden raz na rok.
16. Zamawiający wymaga, aby rozwiązania techniczne, zastosowane urządzenia i wyposażenie były wysokiej jakości zapewniającej długą i niezawodna eksploatację, a wszystkie urządzenia, prace i instalacje nie wymienione szczegółowo w normach lub przepisach były wykonane zgodnie z najlepszą praktyką i doświadczeniem Wykonawcy, a ponadto:
a) wszystkie zaproponowane urządzenia muszą pochodzić od producentów, którzy zapewniają sprawne przeprowadzenia napraw pogwarancyjnych oraz dostarczenie części zamiennych; nie dopuszcza się stosowania urządzeń prototypowych, nie sprawdzonych w poprawnej eksploatacji,
b) przy doborze urządzeń należy dążyć do ujednolicenia producentów i typów,
c) elementy konstrukcji urządzeń winny być wykonane z materiałów odpornych na działanie korozyjne środowiska, w którym będą zainstalowane,
d) zaproponowana technologia musi uwzględniać powszechny dostęp do preparatów używanych w bieżącej eksploatacji,
e) Prace budowlane i technologia powinny być wykonane w standardzie nie niższym niż określonym w PFU.
17. Zamówienie nie przewiduje poniesienia kosztów budowy przepompowni ścieków na nieruchomościach – przyjmuje się grawitacyjne odprowadzenie ścieków z budynku do przydomowej oczyszczalni. W przypadku stwierdzenia podczas wizji lokalnej projektanta/wykonawcy, że aktualne rozwiązanie odprowadzenia ścieków z budynku wymagałoby zaprojektowania przepompowni ścieków, projektant winien uzgodnić sposób przyłączenia do oczyszczalni z właścicielem nieruchomości i Zamawiającym. Wówczas należy uwzględnić w projekcie rozwiązanie alternatywne (np. przeniesienie punktu wyjścia z instalacji kanalizacji z budynku) w taki sposób, aby jeśli to możliwe odbiór ścieków z budynku odbywał się grawitacyjnie. Wyboru pomiędzy rozwiązaniem alternatywnym (dostosowanie budynku wg wskazań projektanta) lub decyzji o wyborze
przepompowni dokonuje uczestnik projektu – właściciel posesji w terminie do 7 dni od przedstawienia rozwiązania. Dostosowanie budynku lub koszt dostawy i montażu przepompowni obciążają w 100% uczestnika projektu- właścicielowi posesji.
18. W uzasadnionych technicznie przypadkach - jeżeli zezwolą na to przepisy, za zgodą właściciela nieruchomości, Zamawiający dopuszcza lokalizację przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscu aktualnie znajdującego się zbiornika bezodpływowego (szamba) na ścieki. W takim przypadku wszelkie koszty adaptacyjne związane z likwidacją starego zbiornika (szamba) i przygotowaniem wykopu na potrzeby zabudowy w jego miejscu przydomowej oczyszczalni ścieków zostaną pokryte przez uczestnika projektu – właściciela posesji.
19. Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu robót budowlanych zostały zastosowane wyroby (urządzenia, materiały budowlane, odczynniki), które zostały dopuszczone do obrotu zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) oraz przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeń wykonawczych do ww. ustaw. Wszystkie niezbędne elementy robót budowlanych powinny być wykonane w standardzie i zgodnie z obowiązującymi normami.
20. Całe zadanie inwestycyjne, począwszy od projektowania a skończywszy na odbiorach gwarancyjnych i eksploatacyjnych, winno być wykonane w oparciu o obowiązujące w kraju akty formalnoprawne i normatywne w tym Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800), oraz wymagania Zamawiającego określone w umowie zawartej z Wykonawcą.
21. Podane w programie funkcjonalno – użytkowym (PFU) nazwy i znaki towarowe mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie „ofert równoważnych”. Przez „ofertę równoważną” należy rozumieć taką, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego, lecz oznaczoną innym znakiem towarowym lub pochodzeniem. W przypadku zamiaru zastosowania przez wykonawcę urządzeń równoważnych zobowiązany jest on na etapie składania oferty wykazać te urządzenia i zestawić je w tzw. tabeli równoważności porównując z parametrami i wymaganiami urządzeń, określonymi w Programie funkcjonalno-użytkowym. Z tabeli równoważności musi jednoznacznie wynikać, że proponowane urządzenia mają takie same lub lepsze parametry techniczne. Brak tabeli równoważności będzie świadczył o tym, iż wykonawca proponuje rozwiązania wskazane w PFU.
W przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca analizując dokumentację powinien założyć, że każdemu odniesieniu o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp użytemu w dokumentacji towarzyszy wyraz „lub równoważne".
Użycie w SIWZ lub załącznikach oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy Pzp oznacza, że Zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania.
22. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.) osób wykonujących czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Wymóg ten dotyczy osób (pracowników fizycznych) wykonujących prace przy realizacji robót ziemnych i budowlanych objęte zakresem zamówienia. Wymóg nie dotyczy osób kierujących budową, osób wykonujących usługi dostawy materiałów, usługi transportowe, urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych Wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej, w zakresie w jakim będą wykonywać osobiście roboty na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy. Sposób kontroli oraz sankcje związane z niespełnieniem ww. wymogu opisane są we wzorze umowy.
23. Zamawiający przewiduje wykonanie zamówienia w dwóch etapach tj.
1) Etap I – wszystkie prace projektowe dla 71 szt. PBOŚ w nieprzekraczalnym terminie do 16 listopada 2018 r.
2) Etap II – budowa 71 szt. oczyszczalni we wskazanych przez Zamawiającego miejscowościach w nieprzekraczalnym terminie do końca października 2019 r.
3) Jeżeli potencjał Wykonawcy na to zezwoli, za zgodą Zamawiającego, możliwe jest wykonanie w 2018 r. oprócz Etapu I dodatkowo część zakresu z Etapu II.
24. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączniki nr 9 do SIWZ – Program funkcjonalno – użytkowy zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.09.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się