OPRACOWANIE GLEBOWO - SIEDLISKOWE DLA NADLEŚNICTWA TORUŃ OBRĘB OLEK

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowania glebowo – siedliskowego dla Nadleśnictwa Toruń obręb Olek, według stanu na dzień 01 stycznia 2020 r.
Opracowanie glebowo-siedliskowe należy wykonać w formie pełnej dokumentacji siedliskowej oraz w następującym zakresie:
Powierzchnia opracowania (ha):
Nadleśnictwo {obręb): Toruń {Obręb Olek}
Pow. ogólna: 6832
Pow. leśna (lasy razem): 6641
Pow. leśna zalesiona i niezalesiona: 6485
Pow. leśna zw. z gosp. leśną: 156
Pow. nieleśna: 191.
Opracowaniem należy objąć całą powierzchnię leśną (lasy razem) oraz grunty przewidziane do zalesienia.
Ogólna charakterystyka
Nadleśnictwo Toruń obręb Olek
(1) Ogólna powierzchnia 6832 ha
(2) Ilość kompleksów leśnych (wg poprzedniej rewizji) 118
(3) Liczba leśnictw 4
(4) Układ siedlisk - Udział % grup siedlisk wg żyzności (bory, bory mieszane, lasy) oraz wg stopni wilgotności (suche, świeże, wilgotne, bagienne), wg planu urządzenia lasu na stan 1.01.2013r.
Układ siedlisk ( % ):
Udział wg żyzności:
Bory: 58,2;
Bory mieszane: 25,8;
Lasy: 16,0.
Udział wg stopnia wilgotności:
Świeże: 94,8;
Wilgotne: 3,3;
Bagienne: 1,9.
Dokumenty, które powstaną w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia stanowić będą własność Skarbu Państwa - Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
W ramach opracowania glebowo-siedliskowego należy sporządzić warstwę leśnej mapy numerycznej, spełniającą standardy określone w Zarządzeniu Nr 55 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011r. ( Instrukcja urządzania lasu-część 1, rozdział VII, oraz IUL część III).
W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający przeprowadzi kontrole bieżące wykonywanych robót. Zakończone prace terenowe oraz kameralne podlegać będą kontroli końcowej i odbiorowi robót. Kontrole i odbiory będą przeprowadzone zgodnie z wytycznymi Zarządzenia Nr 63 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 13 sierpnia 2002r. w sprawie kontroli i odbioru robót urządzeniowych zlecanych przez regionalne dyrekcje Lasów Państwowych.
Prace glebowo – siedliskowe będą polegać na:
1) wykonaniu wzorcowych, podstawowych oraz pomocniczych typologicznych powierzchni siedliskowych, w ilości zgodnej z I stopniem ich zagęszczenia
2) wykonaniu zdjęć fotograficznych profili glebowych - wzorcowych typologicznych powierzchni siedliskowych (WTPS) i zamieszczeniu ich w części opisowej (elaboracie) operatu siedliskowego wraz z opisem adresu leśnego, podtypu i odmiany gleby oraz reprezentowanego przez niego typu siedliskowego lasu
3) wykonaniu badań laboratoryjnych gleb wraz z obliczeniem i zastosowaniem SIG
4) określeniu i skartowaniu gleb z określeniem typu, podtypu i odmiany oraz rodzaju i gatunku gleby zgodnie z Instrukcją Urządzania Lasu (IUL);
5) określeniu i skartowaniu typów siedliskowych lasu z uwzględnieniem ich odmian, wariantów uwilgotnienia, rodzajów oraz stanu, a także określenie typu lasu;
6) sporządzeniu dokumentacji siedliskowej na którą składać się będą:
- część opisowa (elaborat siedliskowy)
- materiały kartograficzne (mapy siedliskowe)
- szczegółowe dane inwentaryzacyjne (pełne opisy siedliskowych powierzchni typologicznych)
7) wykonanie w formie tabelarycznej propozycji optymalnych składów gatunkowych upraw z uwzględnieniem typu siedliskowego lasu oraz leśnego siedliska przyrodniczego.
Opis materiałów dotyczących opracowania glebowo - siedliskowego, które Wykonawca dostarczy Zamawiającemu (zgodnie z §§10 - 12 część II, IUL):

1) Materiały bazodanowe:
- sporządzenie bazy geometrycznej siedlisk zgodnie ze standardem LMN w oparciu o istniejącą LMN
2) Materiały opisowe:
- elaborat zawierający m.in. charakterystykę warunków przyrodniczych obiektu, charakterystykę gleb i typów siedliskowych lasu oraz wytyczne do planowania hodowlano-urządzeniowego oraz zdjęcia profili glebowych na WTPS
- dokumentację źródłową zawierającą opisy wszystkich powierzchni wzorcowych i podstawowych (wzór 1a-c IUL Część II) wraz z zestawieniem właściwości fizycznych i chemicznych gleb (wzór 1d IUL Część II)
w jednym tomie w dwóch egzemplarzach dla RDLP oraz nadleśnictwa, oprawione w sztywne oprawy.
3) Materiały kartograficzne w wersji analogowej:
- mapy gospodarcze siedlisk leśnych w formacie A1, w skali 1:5000 w jednym egzemplarzu dla nadleśnictwa wg arkuszy, zebrane w teczce ze sztywnej oprawy
- mapy gospodarcze siedlisk leśnych w skali 1:5000 w formacie A3, w formie wielostronicowego atlasu dla poszczególnych leśnictw w jednym egzemplarzu. Atlas należy oprawić w twardą oprawę, dla każdego z atlasów na początku należy umieścić legendę obejmującą oznaczenia poszczególnych kolorów, symboli oraz zastosowanych skrótów literowych, cięcie map na potrzeby atlasu należy poprowadzić tak aby na pojedynczej stronie atlasu był widoczny co najmniej jeden cały oddział. Atlas należy wydrukować na papierze wodoodpornym i zapewniającym zachowanie wydrukowanej w niezmienionej kolorystyce treści mapy przez minimum 10 lat;
- mapy gospodarczo-przeglądowe siedlisk leśnych w skali 1:10 000 w trzech egzemplarzach, z przeznaczeniem dla: leśnictwa, nadleśnictwa oraz RDLP;
- mapy przeglądowe zasięgu siedlisk leśnych w skali 1:20000 w ilości dwóch egzemplarzy, z przeznaczeniem dla nadleśnictwa oraz RDLP;
4) Elaborat siedliskowy i warstwę siedliskową w standardzie LMN, w formie elektronicznej (CD,DVD) wykonać w trzech egzemplarzach.
Wykonawca zarchiwizuje w formie analogowej opisy wszystkich powierzchni pomocniczych (wzór nr 2) przez okres 30 lat i udostępni na życzenie Zamawiającego.
5) Należy zastosować I stopień zagęszczenia typologicznych powierzchni siedliskowych.Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.09.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się