Zakup wahaczy do maszyn układu KTZ dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów.

» Opis zapytania

Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wahaczy do maszyn układu KTZ dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa projekt Umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Typ zamówienia: Dostawy
Okres związania ofertą: przez okres60 dni
przez okres: 60 dni
Składanie ofert częściowych: Nie
Składanie ofert wariantowych: Nie
Warunki udziału w postępowaniu: Warunek udziału w postępowaniu zakupowym został określony w pkt 9 SIWZ.
Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia zostały zawarte w pkt 10 SIWZ.
Informacje o wadium: Nie wymagane
Kryteria oceny ofert: Zakup wahaczy do maszyn KTZ dla PGE GiEK SA Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów:
Cena - 100,00%
Miejsce realizacji zamówienia: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, ul. Górników Turowa 1, 59-916 Bogatynia
Termin wykonania zamówienia: Do 20 tygodni od dnia podpisania umowy
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania aukcji: Tak
Umowa ramowa: Nie
Dynamiczny system zakupów: Nie

Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami:
Imię i nazwisko: Małgorzata Jabłońska
Telefon kontaktowy: 75 773 5016

Pliki do pobrania:
Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.09.2018 | 23:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny produkcyjne i części do maszyn produkcyjnych
  • Maszyny, urządzenia i części górnicze

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się