Dostawa fosforanu trójsodowego oraz podchlorynu sody dla TAURON Wytwaranie S.A. - Oddział Elektrownai Stalowa Wola

» Opis zapytania

Biuro Zamówień i Umów TAURON Wytwarzanie zaprasza do złożenia oferty na dostawę:

1. Fosforanu trójsodowego w workach PN-62/C-84021 Gat. I. (732-320-100-0) - w ilości 1 000 kg.
2. Podchloryn sodu GAT.S techniczny w kanistrach zwrotnych ok. 35 kg. (732-313-101-0) - w ilości 5 000 kg.

Ze względu na pilność zakupu środków chemicznych oraz z uwagi na fakt, że Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia kolejnej II rundy zapytania, prosimy o złożenie ofert ostatecznych z uwzględnieniem maksymalnego rabatu cenowego.
.........................
Dostawa produktu zaopatrzona musi być w stosowy certyfikat, świadectwo stwierdzające jego jakość i źródło pochodzenia, a do dostawy należy załączyć aktualną kartę charakterystyki produktu.

Warunki ogólne:
- transport na bazie DDP magazyn Zamawiającego TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Stalowa Wola w Stalowej Woli - wg. Incoterms 2010.
- termin ważności oferty nie krótszy niż 30 dni,
- warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury.
- zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (ofertę można złożyć na 1 lub 2 pozycję zapytania)
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie obliczone jako iloczyn ilości Towaru wydanego Zamawiającemu ustalony w oparciu o dowód dostawy oraz cenę jednostkową netto Towaru.
Do tak obliczonej wartości wynagrodzenia netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Cena jednostkowa, o której mowa w zdaniu poprzednim, zawiera wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego zrealizowania przez Wykonawcę przedmiotu Zamówienia
- gwarancja – (składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza podać liczbę miesięcy od dnia dostawy),
- termin dostawy: możliwie najkrótszy (składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza podać liczbę dni od dnia otrzymania zamówienia na realizację dostawy).

Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją poniższych kryteriów i zastrzeżeń określonych przez Zamawiającego. Akceptując warunki Zamawiającego, Oferent oświadcza, że jego oferta jest zgodna z zapytaniem i spełnia parametry określone przez Zamawiającego.
Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia zapytania elektronicznego bez podania przyczyn. Z tego tytułu oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
Zamawiający może przeprowadzić dogrywkę w formie RFX lub licytacji elektronicznej.
--------------------------------------
Oferty należy składać jedynie w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.09.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się