Dostawa reduktora DMV750 do stacji hydrocyklonów

» Opis zapytania

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na dostawę:
REDUKTOR DMV750 DN65 PN10 PVC-EPDM-PTFE STACJA HYDROCYKLON.ŚCIEK. szt.1
Zakres regulacji 1,0-6,0 bar,przyłącze śrubowe,przyłącze manometru 2x1/2 "

Producent: STRUBBE.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na produkt równoważny.
W przypadku zaoferowania produktu równoważnego Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego i złożyć w tym celu oświadczenie Wykonawcy (załącznik nr 3)zawierające oznaczenie produktu równoważnego oraz potwierdzające, iż oferowany produkt równoważny ma takie same wymiary, parametry techniczne, spełnia funkcje identyczne jak produkt oryginalny, a jakość wykonania i zastosowane materiały są nie gorsze niż wynikające z opisu przestawionego przez Zamawiajacego oraz zgodne z aktualną wiedzą techniczną a jego montaż będzie identyczny jak oryginału.

W przypadku zaoferowania produktu równoważnego należy dołączyć do oferty wypełnione i podpisane Oświadczenie o produkcie równoważnym (Załącznik nr 3 w zakładce Dokumenty)

Uwaga: Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w walucie obcej EUR jednakże w takim wypadku, w celu porównania złożonych ofert Zamawiający dokona przeliczenia ich wartości wg Tabeli A kursów średnich walut obcych NBP z dnia 10.09.2018 r. (Tabela nr 175/A/NBP/2018)

W przypadku złożenia oferty w walucie obcej rozliczenie dostawy nastąpi w PLN wg Tabeli A kursów średnich walut obcych NBP z dnia wystawienia faktury.

1. Warunki ogólne zapytania:
- transport na bazie DDP – magazyn Zamawiającego: TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Jaworzno III, ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno - wg Incoterms 2010.
- termin ważności oferty nie krótszy niż: 30 dni,
- warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania faktury,
- towar musi być fabrycznie nowy,

Wymagane wraz z dostawą dokumenty:
- dowód dostawy,
Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków ujętych w Opisie zapytania, oraz że złożona oferta jest zgodna z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.

2. Cena jednostkowa - jest to cena jednostkowa netto dla danej pozycji na którą składana jest oferta, na podstawie której system przelicza łączną wartość złożonej oferty dla danej pozycji.
3.W zakladce dokumenty znajduje sie:
- zalacznik nr 1 Podrecznik Oferenta
- zalacznik nr 2 Terminy dostawy i warunki gwarancji
- załącznik nr 3 Oświadczenie o produkcie równoważnym
4.Proponowany termin dostawy, liczony od daty otrzymania zamówienia, warunki udzielonej gwarancji prosimy wykazac w Załączniku nr 2 „Terminy dostawy i warunki gwarancji”. Skan wypełnionej tabeli nalezy dołaczyć do oferty.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie fax-u lub e-maila. Oferty należy składać tylko w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy.
6. W zakładce dokumenty znajduje się podręcznik Oferenta
7.Zastrzeżenia Zamawiającego:
7.1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
7.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w formie Zapytania elektronicznego Rfx lub aukcji elektronicznej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.09.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny produkcyjne i części do maszyn produkcyjnych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się