Dostawa wyposażenia jako pomocy dydaktycznych dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach ul. Zegadłowicza 36, 34-100 Wadowice w ramach realizowanego w siedzibie Centrum projektu pn. Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

» Opis zapytania

Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia jako pomocy dydaktycznych dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach ul. Zegadłowicza 36, 34-100 Wadowice w ramach realizowanego w siedzibie Centrum projektu pn. Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, z podziałem na 2 zadania częściowe.
Zadanie częściowe nr 1 – wyposażenie pracowni mechanicznej i elektromechanicznej (CPV: 43800000-1, Wyposażenie warsztatowe, 39162100-6 Pomoce dydaktyczne).
Zadanie częściowe nr 2 – wyposażenie pracowni elektrycznej i elektronicznej, (CPV: 31700000-3
Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne, 39162100-6 Pomoce dydaktyczne).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ.
Wykonawca zobowiązany jest w szczególności dostarczyć przedmiot zamówienia własnym transportem, na własny koszt i ryzyko oraz dokonać jego bezpiecznego rozładunku przy użyciu ewentualnych dźwigów i/lub wózków i/lub innych urządzeń, gwarantujących bezpieczne rozładowanie i wniesienie sprzętu, w tym ewentualnego montażu, uruchomienia, ewentualnej instalacji i podstawienia w wyznaczonych miejscach w budynku szkoły oraz szczegółowo sprawdzić stan techniczny przedmiotu umowy.
Ilekroć Zamawiający posługuje się w niniejszej SIWZ oraz w załącznikach do niej - wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia w odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia, które wskazywałyby na konkretną rzecz lub konkretnego producenta, czy dostawcę oznacza to zapis przykładowy, a wskazaniu temu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Zamawiający chce uzyskać najlepszy funkcjonalnie efekt końcowy, który będzie profesjonalny, zgodnie z przepisami właściwymi (w tym dla szkół), zgodny z warunkami BHP. Zaoferowane parametry równoważne nie mogą być gorsze od wskazanych w SIWZ i muszą gwarantować osiągnięcie zakładanych funkcjonalności. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia są minimalne, stąd Wykonawca zobowiązany jest do podania w zestawieniu wymaganych rozwiązań wymaganych danych, zgodnie z instrukcją. Nie wypełnienie pozycji wg. instrukcji spowoduje odrzucenie oferty, tak samo jak nie spełnienie postawionych parametrów minimalnych.
Adres miejsca dostawy: Zespół Szkół nr 2 im. Ks. Stanisława Staszica, ul. Zegadłowicza 36, 34-100 Wadowice.
Wykonawca udzieli gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia zgodnie z informacją zawartą w opisie przedmiotu zamówienia na każdą pozycję odrębnie. Nie spełnienie minimalnej gwarancji spowoduje odrzucenie oferty. Kryterium gwarancji stanowi dodatkowe kryterium oceny ofert. Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji.
Warunki realizacji zamówienia – dostawy zawarte zostały w istotnych postanowieniach umowy – załącznik nr 5 do SIWZ.
Dostarczony przedmiot zamówienia musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących również rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych.
Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów (o ile można im taką cechę przypisać ze względu na specyfikę zamówienia i zróżnicowanie ilościowe poszczególnych zadań) określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, a także jakościowe (m.in.: przeznaczenie materiałów i urządzeń, itp.) jakim powinny odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Operowanie przykładowymi nazwami producenta (o ile sytuacja taka ma miejsce z uzasadnionych przyczyn) ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy), konkretny produkt lub materiały przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o nie gorszych lub lepszych parametrach. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy – Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo, do uzgodnienia z Wykonawcą przed rozpoczęciem dostawy detali proponowanych rozwiązań, w tym w szczególności palety kolorystycznej czy też detali wykończeń dla poszczególnego wyposażenia czy też drobnych szczegółów wynikających ze specyfiki dostawy (np. umieszczenie wyposażenia w wózkach/szafach, dostarczenie w poszczególne sale wskazane przez Zamawiającego, dostawę o określonych godzinach i dniach roboczych, nie kolidujących z prowadzeniem typowej działalności jednostki tj. organizacji roku szkolnego).
Wykonawca zobowiązany jest w szczególności dostarczyć przedmiot zamówienia własnym transportem, na własny koszt i ryzyko oraz dokonać jego rozładunku, uruchomienia i sprawdzenia stanu technicznego.
Wraz z wydaniem wyposażenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelką dokumentację, jaką sporządzają i przekazują poszczególni producenci urządzeń i wyposażenia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.09.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się