Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Piotrowice

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż i uruchomienie następujących urządzeń i sprzętów:
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Piotrowicach:
- fabrycznie nowej prasy do odwadniania wraz z linią higienizacji osadu ściekowego.
-fabrycznie nowej stacji trzech dmuchaw,
- fabrycznie nowej instalacji fotowoltaicznej do awaryjnego zasilenia oświetlenia obiektu o mocy 0,36kW.
Szczegółowy zakres, wymagania oraz warunki wykonania robót objętych przedmiotowym zamówieniem określone zostały w projekcie budowlano wykonawczym, przedmiarach robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ.
Uwaga:
Jeżeli specyfikacja techniczna wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie – Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe, cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach lub katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do konkretnego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.
Zamawiający w każdym przypadku gdy opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, ż oferowane przez niego dostawy, usługi, roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Do obowiązków wykonawcy w ramach zadania i ceny ofertowej należy:
1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego, na ustalonych niniejszą umową warunkach oraz z należytą starannością i w terminach umownych;
2) wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości wbudowywanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót;
3) utrzymanie porządku na terenie montażu oraz usuwanie na własny koszt zbędnych materiałów, odpadów i śmieci;
4) ponoszenie odpowiedzialności finansowej za szkody wyrządzone przez Wykonawcę;
5) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót;
6) dokonanie rozruchu urządzeń wraz z potwierdzeniem pisemnym przeszkolenia użytkowników.
7) ponoszenie wszelkich kosztów związanych z wypełnianiem przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy;
8) opracowanie i przekazanie zamawiającemu dokumentacji odbiorowej, zgłoszenie Zamawiającemu gotowości do odbioru
9) czynny udział w odbiorach.

Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 36 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia oraz co najmniej 36 miesięcznej rękojmi.

Do wykonania dostaw mogą być użyte wyłącznie materiały i urządzenia odpowiadające następującym wymogom:
a) oznaczone znakiem CE, dla których dokonano oceny zgodnie ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polski Norm, z europejską aprobatą techniczną EAT lub krajową specyfikacją techniczną państw członkowskich UE uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi,
b) znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa,
c) dla których producenci wystawili deklarację zgodności WE potwierdzającą zgodność wyrobu z europejskimi normami i aprobatami.
d) oznaczone znakiem budowlanym zgodnie z Polską Normą lub krajową aprobatą techniczną, z zgodność ta została potwierdzona w deklaracji zgodności wydanej przez producenta lub wyroby przeznaczone do jednostkowego stosowania w konkretnym obiekcie budowlanym.

Warunki gwarancyjne
Wykonawca zobowiązany będzie udzielić na przedmiot zamówienia gwarancji jakości, na opisanych poniżej warunkach:
1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości dla przedmiotu umowy na minimum 36 miesięcy od daty ostatecznego przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu.
2. Gwarancja jakości musi obejmować zarówno jakość wykonanych robót jak i jakość zastosowanych materiałów, surowców i urządzeń.
3. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie uczestniczyć w gwarancyjnych przeglądach okresowych oraz w odbiorze ostatecznym.
4. Początek biegu okresu rękojmi i gwarancji liczone jest od daty bezusterkowego odbioru przez zamawiającego potwierdzonego protokołem odbioru końcowego robót.
5. Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt i własnym staraniem usunąć w okresie gwarancji i rękojmi stwierdzone wady przedmiotu umowy w terminie do 14 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego.
6. Wykonawca udziela gwarancji na całość przedmiotu umowy tj. także za roboty wykonane przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców.

Uwaga:
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.09.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się