Dostawa okularów balistycznych

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa okularów balistycznych w ilości 165 sztuk, zwanych dalej towarem (materiałem).
2. Dostarczony przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi określone w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, musi być fabrycznie nowy, w oryginalnych opakowaniach producenta. Dostawa towaru musi być opakowana w sposób umożliwiający jego identyfikację (rodzaj, ilość) bez konieczności naruszania opakowania oraz z wszelkimi zabezpieczeniami stosowanymi przez producentów.
3. Towar spełniający wymagania niniejszej umowy Wykonawca dostarczy jednorazowo wraz z rozładunkiem do magazynu Zamawiającego, tj. Olsztyn ul. Saperska 1.
4. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z dostarczeniem oraz rozładunkiem przedmiotu umowy.
5. Osoby biorące udział w realizacji zamówienia nie posiadające obywatelstwa polskiego muszą uzyskać pozwolenie odpowiednich organów na wstęp tych osób na teren jednostki zgodnie z zapisami § 54 pkt 1 5 (rozdział VI) „Instrukcji w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej” stanowiącej załącznik do Decyzji nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24.01.2017 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON 2017, poz. 18).
6. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia pojawią się ewentualnie wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawcę materiałów i urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych od wymaganych. Oferowane materiały i urządzenia muszą być równoważne funkcjonalnie i jakościowo tym podanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy (art. 30 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.09.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ochronny i BHP

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się