Dostawa materiałów i sprzętu BHP w ramach projektu „Powiat stalowowolski stawia na zawodowców”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów i sprzętu BHP w ramach projektu „Powiat stalowowolski stawia na zawodowców”.
2. Dostarczane materiały i sprzęt winny być fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych.
3. Zamawiający oczekuje wysokiej jakości materiałów i sprzętu oraz bezwzględnej terminowości zleceń.
4. Oferowane materiały, urządzenia i sprzęt muszą posiadać wszelkie wymagane prawem atesty i badania, muszą być fabrycznie nowe, posiadać oryginalne opakowanie z zabezpieczeniami stosowanymi przez danego producenta.
5. Materiały i sprzęt muszą być oryginalnie zabezpieczone przez producenta w sposób gwarantujący, iż produkt nie był użyty od momentu wyprodukowania. Muszą one posiadać naniesiony na opakowaniu opis jednoznacznie identyfikujący produkt, znak firmowy producenta, kod produktu, typ oraz model sprzętu oraz ewentualny termin ważności.
6. Sukcesywne dostawy materiałów i sprzętu BHP dla uczniów i słuchaczy biorących udział w stażach, praktykach i kursach w ramach projektu „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców” następować będą w ciągu 7-14 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego za pośrednictwem e-maila lub faksu zgodnie z deklaracją Wykonawcy w formularzu ofertowym.
7. Termin sukcesywnych dostaw materiałów i sprzętu BHP w ramach projektu „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców” zgodnie z Rozdziałem XVII SIWZ stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert.
8. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonego przedmiotu zamówienia w przypadku złej jakości lub niezgodne z ustalonymi parametrami.
9. Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 12 miesięcznej gwarancji jakości na oferowany towar. Faktyczny okres udzielanej gwarancji na dostarczane materiały oraz sprzęt winien wynikać z deklaracji wykonawcy w formularzu ofertowym. Okres udzielanej gwarancji na dostarczane materiały oraz sprzęt stanowi poza cenowe kryterium oceny ofert.
10. Dostawa odbywać się będzie w uzgodnionym terminie do siedziby Zamawiającego,
w godz. od 700 do 1500, od poniedziałku do piątku.
11. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wraz z dostawą przedmiotu umowy dokumentów niezbędnych do użytkowania przedmiotu dostawy zgodnie z jego przeznaczeniem, tj.:
- instrukcji użytkowania,
- opisy techniczne,
- inne dokumenty potwierdzające spełnianie wymogów określonych dla materiałów i urządzeń.
12. Dostarczone dokumenty będą sporządzone w języku polskim.
13. Każdorazowo po dostawie sporządzany będzie protokół odbioru częściowego/końcowego dostawy, stanowiący podstawę wystawienia faktury oraz obliczenia okresu gwarancji na dostarczony asortyment.
14. Dowóz zamawianego asortymentu do siedziby Zamawiającego odbywał się będzie na koszt Wykonawcy.
15. Szczegółowe wymagania dotyczące zamawianych materiałów, urządzeń oraz sprzętu zostały zawarte w załączniku nr 1 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.
16. Liczba poszczególnego asortymentu wymienionego w Załączniku nr 1 SIWZ – SOPZ oraz nr 2 – Formularz cenowy ma wymiar szacunkowy i służy jedynie wyłonieniu najkorzystniejszego wykonawcy.
17. Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone na podstawie faktycznie zrealizowanych dostaw w oparciu o ceny jednostkowe wskazane przez Wykonawcę w Formularzu cenowym – Załącznik nr 2 do SIWZ. Ceny jednostkowe podane w Formularzu cenowym nie mogą ulec zwiększeniu przez cały okres realizacji umowy.
18. Z realizacji przedmiotu zamówienia sporządzany jest protokół odbioru przedmiotu zamówienia, który podpisuje upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.
19. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający uwzględni wszystkie uwagi w protokole odbioru przedmiotu zamówienia oraz wezwie Wykonawcę pisemnie lub faxem do należytego wykonania w terminie 3 dni roboczych tych części przedmiotu zamówienia, których sposób wykonania lub jakość zostały zakwestionowane przez przedstawicieli Zamawiającego w trakcie sprawdzenia.
20. W przypadku zgłoszenia reklamacji, Zamawiający zobowiązany jest zwrócić na koszt Wykonawcy towar będący przedmiotem reklamacji w celu wymiany na wolne od wad.
21. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wady fizyczne i prawne wszelkich materialnych rezultatów przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową.
22. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność materialnych rezultatów dostaw przedmiotu zamówienia z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ, SOPZ i Formularzu cenowym.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.09.2018 | 14:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ratowniczy

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się