Dostawa z montażem stacji pomiaru zanieczyszczeń wraz z systemem informowania mieszkańców.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie stacji pomiaru zanieczyszczeń wraz z systemem informowania mieszkańców za pomocą strony internetowej zamawiającego. Zamawiający wskaże klika możliwych miejsc montażu. Wykonawca wskaże po weryfikacji najbardziej odpowiednie miejsce montażu stacji.
Minimalne parametry techniczne stacji:
- Pomiar CO2, NO2, pyły PM10 i PM 2,5;
- Łączność GPRS – wysyłanie danych do serwera w chmurze przez okres 12 miesięcy;
- Łączność LAN;
- Wbudowany generator do automatycznego oczyszczania systemu pomiarowego;
- Temperatura pracy od -40 do 50 C;
- oprogramowanie do zdalnego zarządzania stacją pomiarową;
- oprogramowanie do monitorowania stacji i logowania danych pomiarowych;
- zasilanie 240 V AC;
- pomiar siły i kierunku wiatru.
2. System pomiaru zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego wraz z systemem informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń spełnić ma warunki określone w piśmie Ministra Środowiska z dnia 27.07.2017 r. znak DMI5102-16/0I/2017/BT (załączone do siwz) w tym:
a) system ma zapewniać możliwość ciągłego/codziennego nadzoru nad wynikami wytwarzanymi w ramach sieci pomiaru jakości powietrza;
b) montaż urządzenia pomiarowego niereferencyjnego wymaga jego sprawdzenia z urządzeniami referencyjnymi oraz zapewniać możliwość okresowego sprawdzenia urządzeń pomiarowych niereferencyjnych z urządzeniami referencyjnymi;
c) lokalizacja stanowisk pomiarowych będzie zgodna z wymogami rozporządzenia MŚ z dnia 13.09.2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz.U. 2018 poz. 1119).
3. W okresie rękojmi i gwarancji zamawiający wymaga prowadzenia serwisu przez wykonawcę w ramach ceny ofertowej za wykonanie całości przedmiotu umowy.
4. W przypadku gdy w dokumentacji zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji.

5. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji, wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.09.2018 | 08:45


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się