Serwis układów hydraulicznych koparki KWK-250Lp

» Opis zapytania

Opis zamówienia: Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 – Specyfikacja Techniczna (ST)
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Typ zamówienia: Usługi
Okres związania ofertą: przez okres60 dni
przez okres: 60 dni
Składanie ofert częściowych: Nie
Składanie ofert wariantowych: Nie
Warunki udziału w postępowaniu: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniają poniższe warunki:
1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania Zakupu, a w szczególności:
1.1. Posiadają wśród swoich pracowników lub będziemy dysponowali osobami z ważny świadectwem kwalifikacyjnym (typu E) dla zakresu prac i rodzaju urządzeń oraz instalacji energetycznych, przy których będą prowadzone roboty;
1.2. Wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 1 (jedno) zadanie związane z serwisowaniem napędów hydraulicznych z silnikami obrotowymi i siłownikami w kopalniach bądź elektrowniach

Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę.

Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1. Wykonawca nie spełnia warunków udziału w Postepowaniu zakupowym lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia,
2. Wykonawca nie wykonał Umowy zawartej przez Zamawiającego lub inne Spółki z GK PGE lub wykonał ją nienależycie,
3. Wykonawca znajduje się na liście Wykonawców niekwalifikowanych, zgodnie PROG 00051/B Procedura Ogólna - System Oceny i Kwalifikacji Wykonawców w Grupie Kapitałowej PGE,
4. ogłoszono upadłość bądź likwidację Wykonawcy, lub w stosunku do Wykonawcy wszczęto postępowanie upadłościowe bądź likwidacyjne,
5. złożył wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie będąc zaproszony do udziału w Postępowaniu zakupowym,
6. złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego Postępowania zakupowego,
7. Wykonawca nie daje rękojmi należytego wykonania Zakupu z uwagi na prowadzone przeciwko niemu lub członkom organów spółki Wykonawcy postępowanie o popełnienie przestępstwa,
8. Wykonawca bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w Postępowaniu zakupowym.
9. W Postępowaniu zakupowym Zamawiający może również zdecydować o wykluczeniu Wykonawcy, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo – akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo:
9.1. o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
9.2. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
9.3. skarbowe.
Powyższe dotyczy również Wykonawców będących osobami fizycznymi.
10. W Postępowaniu zakupowym, Zamawiający może również zdecydować o wykluczeniu Wykonawcy będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary lub wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne.

Dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawca dostarczy uzupełniony i podpisany Formularz ofertowy (Załącznik nr 2 do Ogłoszenia), zawierający stosowne Oświadczenie oraz wykaz zrealizowanych zadań.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu zakupowym Zamawiający dopuszcza aby Wykonawca polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na zdolności technicznej lub zawodowej, kompetencjach lub uprawnieniach do prowadzenia określonej działalności zawodowej, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami podwykonawców, przedstawiając ich zobowiązanie do udziału w realizacji zamówienia.
Informacje o wadium: Wadium można wnieść:

Kwota wadium:
- Serwis układów hydraulicznych koparki KWK-250Lp - brak [PLN]
Kryteria oceny ofert: Serwis układów hydraulicznych koparki KWK-250Lp :
Cena - 100,00%
Miejsce realizacji zamówienia: PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów
Termin wykonania zamówienia: Szczegółowe terminy realizacji opisane ostały w pkt. 4 projektu Zamówienia (Załącznik nr 9 do Ogłoszenia).
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania aukcji: Tak
Umowa ramowa: Nie
Dynamiczny system zakupów: Nie

Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami:
Imię i nazwisko: Dariusz Karwecki
Telefon kontaktowy: 75 773 4221

Pliki do pobrania:Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.09.2018 | 14:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny budowlane i części do maszyn budowlanych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się