Dostawa sprzętu przeciwpożarowego w roku 2018 dla PGE GiEK.

» Opis zapytania

Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sprzęt przeciwpożarowy dla PGE GiEK.
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Typ zamówienia: Dostawy
Okres związania ofertą: przez okres60 dni
przez okres: 60 dni
Składanie ofert częściowych: Tak
Składanie ofert wariantowych: Nie
Warunki udziału w postępowaniu: Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia zostały zawarte w pkt 10 SIWZ.
Informacje o wadium: Nie wymagane
Kryteria oceny ofert: Część I:
Cena - 100,00%
Część II Elektrociepłownia Bydgoszcz:
Cena - 100,00%
Część III Elektrociepłownia Rzeszów:
Cena - 100,00%
Część IV Elektrociepłownia Lublin :
Cena - 100,00%
Część V Elektociepłownia Zgierz:
Cena - 100,00%
Miejsce realizacji zamówienia: Zgodnie z pkt 9.2 SIWZ
Termin wykonania zamówienia: Zgodnie z pkt 9.1 SIWZ
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania aukcji: Tak
Umowa ramowa: Nie
Dynamiczny system zakupów: Nie

Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami:
Imię i nazwisko: Filip Gall
Telefon kontaktowy: 75 773 5491

Pliki do pobrania:Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.09.2018 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt p. poż.

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się