Usługi kominiarskie dotyczące kontroli przewodów kominowych, czyszczenia przewodów kominowych oraz podłączeń urządzeń grzewczych i wentylacyjnych w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie

» Opis zapytania

TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna zaprasza do udziału w zapytaniu ofertowym elektronicznym i do złożenia oferty na wykonanie usługi pn.:
„Usługi kominiarskie dotyczące kontroli przewodów kominowych, czyszczenia przewodów kominowych oraz podłączeń urządzeń grzewczych i wentylacyjnych w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie”
Zamawiający wymaga wykonanie zadania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
Osobą do kontaktów w spraw technicznych jest Pani Anna Migza, tel. 32 267 1284.
ZŁOŻENIE OFERTY JEST RÓWNOŻNACZNE Z AKCEPTACJĄ OGÓLNYCH WARUNKÓW ORAZ ŻE ZŁOŻONA OFERTA JEST ZGODNA Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, przedstawionymi poniżej:

1. Warunki ogólne zapytania:
1) termin ważności oferty nie krótszy niż: 30 dni,
2) płatność za wykonaną usługę po realizacji zadania i podpisaniu protokołu odbioru,
3) warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania faktury,
4) termin realizacji zamówienia: od 01.11.2018 do 15.11.2018r.. przy czym termin przystąpienia do wykonania prac do 48 godzin od momentu powiadomienia telefonicznego.
5) miejsce realizacji zamówienia: TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie ul. Pokoju 14,
6) Zamawiający wymaga, by Wykonawca zagwarantował terminowe i jakościowo dobre wykonanie przedmiotu umowy wg. najnowszej wiedzy technicznej i zgodnie z przepisami BHP.
7)Wykonawca musi wykazać, że dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
2. Wykonawca składając ofertę przesyła jako załącznik w formie skanu wypełniony i podpisany Formularz Oświadczeń (załącznik nr 2) oraz wypełniony i podpisany Formularz wyceny – załącznik nr 3.
3. Wykonawca składa ofertę cenową podając CENĘ NETTO za cały zakres usługi (tj. suma prac koniecznych do wykonania + kwota przewidziana na prace kamerą kominową – prace dodatkowe) postępując zgodnie z Instrukcją oferenta (załącznik nr 4). Oferta powinna zawierać wszelkie koszty, jakie poniesie Zamawiający z tytułu realizacji zamówienia.
4. Zastrzeżenia Zamawiającego.
1) Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFX bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
2) w przypadku złożenia co najmniej dwóch ofert Zamawiający może przeprowadzić dogrywkę w formie aukcji elektronicznej.
3) W przypadku przeprowadzenia aukcji elektronicznej / negocjacji (powtórzeń rund RFX) Wykonawca jest zobowiązany do dostosowania Formularza wyceny do ceny końcowej.
5. Informacja dla oferentów:
1)W razie wystąpienia problemów technicznych dotyczących Platformy Zakupowej, jeśli takowe wystąpią w momencie składania oferty prosimy zgłaszać na kontakt: e-mail: swoz@tauron.pl
2)Oferty złożone przed upływem terminu nie są widoczne dla operatora
3)Oferent, który złoży ofertę przed terminem, może dowolnie ją edytować, zmieniać bądź wycofać przed upływem tego terminu.
4)Oferta zapisana, a nie złożona jest niewidoczna dla operatora.
W zakładce dokumenty znajdują się następujące załączniki:
Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia, wykaz kontrolowanych obiektów,
Załącznik nr 2 Formularz Oświadczeń,
Załącznik nr 3 Formularz wyceny,
Załącznik nr 3 Instrukcja Oferenta – Podręcznik dla oferenta.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.09.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi eksploatacji budynków

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Inne z ostatnich 10 dni.