Wdrożenie systemu informatycznego do prowadzenia ewidencji oraz zarządzania siecią wodno-kanalizacyjną dla Gminy Krasocin

» Opis zapytania

Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje dostawę i wdrożenie systemu informatycznego klasy GIS, dedykowanego do obsługi przedsiębiorstwa sieciowego jakim pozostaje Zakład Gospodarki Komunalnej
w Krasocinie. Wdrożenie systemu GIS obejmować będzie co najmniej następujące składowe:
-dostawę sprzętu i urządzeń, niezbędnych do zapewnienia prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania systemu informatycznego GIS,
- Dostawę oprogramowania obsługującego system,
- Opracowanie i uzupełnienie bazy danych o aktywach sieciowych i obiektach gospodarki wodno-ściekowej na terenie gm. Krasocin,
- Przeprowadzenie integracji systemu GIS z innymi narzędziami informatycznymi użytkowanymi w przedsiębiorstwie Zamawiającego,
- Testowanie pracy systemu pod kątem wymaganej funkcjonalności oraz niezawodności pracy całego systemu,
- Przeprowadzenie szkoleń kadry Zamawiającego z użytkowania, utrzymania i rozbudowy wdrożonego systemu GIS,
- Opracowanie wymaganej dokumentacji, zapewniającej prawidłowe i skuteczne użytkowanie systemu GIS.
W ramach systemu GIS, Wykonawca wdroży również narzędzia informatyczne usprawniające zarządzanie pracą poszczególnych komórek organizacyjnych Zamawiającego, w szczególności przyspieszjące obieg procesów wewnętrznych np.: wydawane warunków technicznych przyłączenia się do sieci nowych odbiorców/użytkowników, uzgadnianie dokumentacji projektowych, nadzorowanie i planowanie czynności eksploatacyjnych i remontowych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.09.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się