Mineralizacja pasów przeciwpożarowych w leśnictwie Nędza w 2018 roku

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest „Mineralizacja pasów przeciwpożarowych
w leśnictwie Nędza w 2018 roku”
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Parametry pasów przeciwpożarowych:
Powierzchnia pasów: około 20 ha
Szerokość pasów: 20 m od pobocza drogi, po dwóch stronach drogi, razem 43,5m szerokości (w tym droga 3,5 m)
Długość pasów: 5300 m
W ramach realizacji zamówienia należy wykonać:
a) Usunięcie naderwanych i otwartych karp (korzeni) z powierzchni projektowanego pasa przeciwpożarowego i ich utylizację lub złożenie w wały poza pasem w miejscu wskazanym przez Przedstawiciela Zamawiającego (do 20 m od krawędzi pasa p.poż.) oraz usunięcie (np. poprzez zmielenie) fragmentów upraw i młodników.
b) Uprzątnięcie pozostałości drzewnych z powierzchni pasa i ich utylizację lub złożenie w wały poza pasem (jeśli niemożliwe jest ich rozdrobnienie mechaniczne) w miejscu wskazanym przez Przedstawiciela Zamawiającego (do 20 m od krawędzi pasa p.poż.).
c) Mechaniczne sfrezowanie pni co najmniej 10 cm poniżej powierzchni gruntu lub ich wykarczowanie i utylizację lub złożenie w wały poza pasem w miejscu wskazanym przez Przedstawiciela Zamawiającego (do 20 m od krawędzi pasa p.poż.).
d) Spulchnienie (mineralizację) gleby na powierzchni projektowanego pasa przeciwpożarowego do głębokości minimum 10 cm za pomocą urządzeń frezująco-kruszących.
e) Wyrównanie gleby na powierzchni projektowanego pasa przeciwpożarowego

Wskazana w powyżej ilość hektarów pasów przeciwpożarowych ma charakter szacunkowy. Ilość hektarów pasów przeciwpożarowych zleconych do wykonania
w trakcie realizacji Umowy może być mniejsza od ilości przedstawionej w ogłoszeniu i SIWZ,
co jednak nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku
do Zamawiającego. Zamawiający może zlecić w trakcie realizacji Umowy zakres prac mniejszy niż wskazany w SIWZ, jednak nie mniej niż 70 % Wartości Przedmiotu Umowy.
Miejscem realizacji zamówienia jest teren Nadleśnictwa Rudy Raciborskie, leśnictwo Nędza.
Termin płatności przelewem przez Zamawiającego wynosi do 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
Zamawiający, w przypadku niewłaściwej realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę jest uprawniony do naliczania kar umownych wyszczególnionych w istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 3 do SIWZ.
Mineralizacja pasów przeciwpożarowych będzie realizowana po protokolarnym przekazaniu powierzchni (do 7 dni od podpisania umowy) do 31.12.2018 roku.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.09.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt p. poż.
  • Usługi związane z leśnictwem
  • Usługi najmu pojazdów, łodzi i samolotów
  • Ochrona

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się