Odtworzenie aparatury pomiarów fizykochemicznych instalacji pozablokowych- rekonstrukcja aparatury do pomiaru chlorków.

» Opis zapytania

Opis zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest odtworzenie aparatury pomiarów fizykochemicznych instalacji pozablokowych – rekonstrukcja aparatury do pomiaru chlorków.
1.1. W skład realizowanego zadania wchodzą: dostawa, montaż, uruchomienie, kalibracja, przeprowadzenie jednorazowego szkolenia Użytkownika z obsługi aparatury pomiarowej, przeglądów okresowych i wykonywania napraw.
2. Rodzaj zamówienia: Usługa.
3. Udział towarów pochodzących z państw członkowskich UE lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, powinien wynosić ponad 50%. W przypadku gdy udział ten jest mniejszy Zamawiający może odrzucić Ofertę.
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Typ zamówienia: Usługi
Okres związania ofertą: przez okres60 dni
przez okres: 60 dni
Składanie ofert częściowych: Nie
Składanie ofert wariantowych: Nie
Warunki udziału w postępowaniu: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zakupu, w szczególności:
1.1.1. wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej jedną usługę o profilu jak przedmiot zamówienia, o wielkości min. 100 000,00 zł,
1.1.2. dysponują przynajmniej dwoma pracownikami z świadectwami kwalifikacyjnymi typu E grupa 1, pkt 2, 10.
UWAGA: kserokopie posiadanych przez pracowników świadectw kwalifikacyjnych nie będzie wymagana przez Zamawiającego na etapie składania ofert, a jedynie Oświadczenie Wykonawcy
w zakresie dysponowania minimum dwoma takimi pracownikami. Przedmiotowe dokument zostaną złożone przez Wykonawcę przed rozpoczęciem prac na obiekcie Zamawiającego.
1.2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przesłanek wskazanych w pkt. 6.3.4. Procedury nr 10032/D.
1. Dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. VI. SIWZ Wykonawca dostarczy:
1.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek wskazanych w pkt. 6.3.4. Procedury 10032/D.
1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert w Postępowaniu zakupowym.
1.3. Wykaz wykonanych przez Wykonawcę usług (min. 1) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej jedną usługę o profilu jak przedmiot zamówienia o wielkości min. 100 000,00 zł,
1.3.1. Wykaz powinien zawierać datę wykonania usługi, rodzaj wykonanych prac, wartość, nazwę i adres inwestora.
1.3.2. Do wykazu wykonanych przez Wykonawcę usług należy załączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane w sposób należyty (np. listy referencyjne, opinie użytkowników, protokoły odbioru itp.).
1.3.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaz wykonanych zadań składany jest w imieniu wszystkich Wykonawców, jako jeden wspólny dokument.
1.4. Oświadczenie Wykonawcy, zgodnie z treścią zamieszczoną w Formularzu ofertowym o dysponowaniu przynajmniej dwoma pracownikami z posiadanymi świadectwami kwalifikacyjnymi typu E grupa 1, pkt 2, 10.
1.4.1. Powyższe uprawnienia winny być wydane na podstawie obowiązujących przepisów tj. Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003r (Dz. U. Nr 89, poz. 828).
Uwaga!
Wykonawca nie dołącza kserokopii posiadanych uprawnień do oferty. Kserokopie w/w świadectw zostaną przedstawione Zamawiającemu po otrzymaniu Zlecenia - przed wejściem Wykonawcy na obiekt.
Informacje o wadium: Wadium można wnieść:

Kwota wadium:
- Rekonstrukcja aparatury pomiarów fizykochemicznych, modernizacja aparatury do pomiaru chlorkóww PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Elektrownia Opole. - brak [PLN]
Kryteria oceny ofert: Rekonstrukcja aparatury pomiarów fizykochemicznych, modernizacja aparatury do pomiaru chlorkóww PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Elektrownia Opole. :
Cena - 100,00%
Miejsce realizacji zamówienia: 45-920 Opole, ul. Elektrowniana 25
Termin wykonania zamówienia: Realizacja przedmiotu zamówienia w okresie od daty podpisania zlecenia do dnia 31.12.2018r.
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania aukcji: Tak
Umowa ramowa: Nie
Dynamiczny system zakupów: Nie

Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami:
Imię i nazwisko: Maria Fijałkowska
Telefon kontaktowy: 77 423 52 77

Pliki do pobrania:


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.09.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się