Zakup wyłączników powietrznych niskiego napięcia dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów

» Opis zapytania

Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 5 sztuk wyłączników powietrznych SACE EMAX 2 szczegółowo określonych w Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, wykonanych wg załącznika nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (Założenia techniczne), wraz z Usługami towarzyszącymi szczegółowo określonymi w załączniku nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (Założenia techniczne).
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Typ zamówienia: Dostawy
Okres związania ofertą: przez okres60 dni
przez okres: 60 dni
Składanie ofert częściowych: Nie
Składanie ofert wariantowych: Nie
Warunki udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy, nie podlegają wykluczeniu z postępowania, na podstawie przesłanek określonych w pkt. 6.3.4.1 – 6.3.4.4 Procedury 10032/D – Zakupy w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z dnia 10.07.2018 r.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj.: Wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, co najmniej jedną dostawę wraz z usługą montażu wyłącznika powietrznego w rozdzielni nn, na rzecz zakładów górniczych lub przemysłowych, o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 zł netto.
Informacje o wadium: Zamawiający odstępuje od żądania wniesienia wadium.
Kryteria oceny ofert: Zakup wyłączników powietrznych niskiego napięcia dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów:
Cena - 100,00%
Miejsce realizacji zamówienia: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A, Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów, Rogowiec, ul. Św. Barbary 3, 97-400 Bełchatów, Magazyn FM 13/21. Usługi towarzyszące odbywać się będą w czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego na koparce K-39 znajdującej się na terenie Zakładu Górniczego KWB Bełchatów P/Szczerców.
Termin wykonania zamówienia: Zgodnie z pkt. 8.1. SIWZ
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania aukcji: Tak
Umowa ramowa: Nie
Dynamiczny system zakupów: Nie

Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami:
Imię i nazwisko: Tomasz Czapla
Telefon kontaktowy: +48 44 737 2572

Pliki do pobrania:

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.09.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny produkcyjne i części do maszyn produkcyjnych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się