Dostawa wkładów filtra oleju typ 2.050D-10BN

» Opis zapytania

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w kolejnej rundzie postępowania z uwzględnieniem maksymalnych upustów cenowych na dostawę:
- wkład filtra oleju typ 2.050D-10BN- 10szt.

Producentem przedmiotu zamówienia jest firma HYDAC.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na produkt równoważny.
Za produkt równoważny należy rozumieć produkt o takich samych wymiarach i parametrach technicznych jak produkt oryginalny, spełniający funkcje identyczne jak produkt oryginalny, a jakość wykonania i materiały są nie gorsze niż wskazanego produktu oryginalnego oraz są zgodne z aktualną wiedzą techniczną.

W przypadku zaoferowania produktu równoważnego należy dołączyć do oferty wypełnione i podpisane Oświadczenie o produkcie równoważnym (Załącznik nr 1 w zakładce Dokumenty)oraz opis oferowanego produktu równoważnego,dokumentację (np. karty materiałowe, opis techniczny, rysunki), potwierdzające zbieżność cech fizycznych, zastosowanych materiałów i parametrów przedmiotu oferty.

1. Warunki ogólne zapytania:
- transport na bazie DDP – TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych, ul. Wyzwolenia 30, 43-170 Łaziska Górne wg. Incoterms 2010
- termin ważności oferty nie krótszy niż 30 dni,
- warunki płatności: przelew 30 dni od daty otrzymania faktury,
- towar musi być fabrycznie nowy,
- wymagana gwarancja 12 miesięcy od daty dostawy.
2. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych przez Zamawiającego w opisie zapytania.

3. Cena jednostkowa - jest to cena jednostkowa netto dla pozycji na którą składana jest oferta, na jej podstawie system przelicza łaczną wartość złożonej oferty. Cena stanowi kryterium wyboru oferty.

4. W zakładce dokumenty znajduje sie podręcznik Oferenta.

5. Podczas składania oferty prosimy o podanie w formularzu elektronicznym informacji o proponowanym terminie dostawy w tygodniach od daty otrzymania zamówienia oraz wskazanie na jaki rodzaj produktu jest składana oferta tj. czy produkt oryginalny, czy równoważny.

6.Zastrzezenia Zamawiającego:
6.1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
6.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w formie Zapytania elektronicznego Rfx lub aukcji elektronicznej.

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie fax-u lub e-maila. Oferty należy składać tylko w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.09.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Materiały eksploatacyjne do maszyn, urządzeń

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się