„Dostawa do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów urządzenia do rozdrabniania gałęzi (rębarka)”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa (w rozumieniu art.2 pkt 2 uPzp) fabrycznie nowego (rok produkcji 2018) urządzenia do rozdrabniania gałęzi (rębarka).
2. Nazwa zadania: Dostawa do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów urządzenia do rozdrabniania gałęzi (rębarka).
3. Opis urządzenia łącznie z parametrami technicznymi:
1) Parametry techniczne:
a) urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji 2018),
b) Silnik spalinowy;
c) Konstrukcja urządzenia osadzona na jednoosiowym podwoziu;
d) Średnica rozdrabnianych gałęzi (mm) minimum 160 mm;
e) Ilość noży: min. 2 tnące + 2 podporowe;
f) Szybkość podawania (mb/min) minimum -30;
g) Sposób podawania - napęd hydrauliczny;
h) Rodzaj paliwa – olej napędowy;
i) Max. zużycie paliwa (l/h) – max. 8 l/h;
j) Rozruch elektryczny;
2) Wyposażenie maszyny:
a) Urządzenie ma mieć możliwość holowania,
b) Rura wyrzutowa z obrotnicą, deflektor;
c) System anty-przeciążeniowy;
d) Zaczep holowniczy kulowy i oczkowy;
e) Licznik motogodzin;
f) Oświetlenie drogowe LED;
g) Hamulec najazdowy i postojowy;
h) Koło zapasowe.
3) Wymiary:
a) wysokość- max. 2500 mm,
b) szerokość- max. 1850 mm,
c) długość- max. 3800 mm.
4) Zgodnie z dyspozycją art. 30 ust.4 uPzp w miejscu, w którym przedmiot zamówienia opisany jest za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych, referencyjnych systemów technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne z opisywanym. Wykazanie równoważności oferowanego rozwiązania zgodnie z zapisami art. 30 ust.5 uPzp spoczywa na wykonawcy.
5) Użyte w siwz i w załącznikach do siwz nazwy produktów, producentów produktów lub źródła ich pochodzenia mają takie znaczenie, że parametry techniczne tak wskazanych produktów określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w siwz.
6) W przypadku norm zharmonizowanych za rozwiązania równoważne uznawane będą rozwiązania zapewniające spełnienie wymagań zasadniczych na poziomie nie gorszym niż opisano to w stosownych normach zgodnie z wymaganiami dyrektyw. W pozostałych przypadkach, tj. w odniesieniu do europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych, referencyjnych systemów technicznych za równoważne będą uznawane rozwiązania/materiały o parametrach technicznych, funkcjonalnych i jakościowych nie gorszych niż wymienione w opisie zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.09.2018 | 08:45


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny budowlane i części do maszyn budowlanych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się