Zamówienie na usługi społeczne zgodnie z art. 138o uPzp w zakresie rezerwacji i sprzedaży miejsc hotelowych

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są usługi w okresie od 07 do 12 października 2018r w zakresie rezerwacji i sprzedaży miejsc hotelowych w okresie trwania targów CPhL Madryt (Madryt, Hiszpania).
2. Wielkość zamówienia szacuje się na 70 osobo dni tj. miejsca hotelowe w pokojach jednoosobowych dla 16 osób w terminie od 07 do 12 października 2018 r. (5 dób hotelowych).
Lokalizacja hotelu lub hoteli (maksymalnie 4 hotele), musi znajdować się w odległości nie dalszej niż 10 min. pieszo od metra jakiejkolwiek linii metra przecinającej/łączącej się z linią metra nr 8 w Madrycie.. Każdy z hoteli w których zaproponowane zostaną miejsca noclegowe musi zapewniać możliwość przebycia trasy pieszo i metrem w godzinach szczytu z hotelu/hoteli do miejsca odbywania się wydarzenia IFEMA, Feria de Madrit w czasie nie dłuższym niż 60 minut. Jeżeli miejsca noclegowe będą zarezerwowane w kilku hotelach (max. 4), to każdy z hoteli musi spełniać wszystkie wymagania Zamawiającego, w tym w zakresie czasu niezbędnego na przebycie trasy z hotelu do jakiejkolwiek linii metra przecinającej/łączącej się z linią metra nr 8 oraz do miejsca wydarzenia. Odległość będzie sprawdzana poprzez aplikację Google Maps, z zastrzeżeniem, że zawsze pod uwagę będzie brana trasa spełniająca wszystkie wymagania Zamawiającego i zapewniająca szybsze przebycie trasy.
3.W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do rezerwacji i sprzedaży hotelowych usług noclegowych. Za usługę Zamawiający rozumie nocleg w hotelu z usługą budzenia oraz 24-godzinną recepcją, przechowalnią bagażu, w pokoju jednoosobowym wraz ze śniadaniem kontynentalnym serwowanym od godziny 7:00. Pokój z oknem wyposażony w łazienkę z kabiną prysznicową, klimatyzację, telewizor z bezpłatną możliwością odbioru kanałów TV, lustro w pokoju i w łazience, ręczniki kąpielowe, szklanki lub inne naczynia do picia, Internet bezprzewodowy w każdym pokoju (dostęp do Internetu wliczony w cenę pokoju), z zagwarantowaną codzienną usługą sprzątania oraz wymianą ręczników.
4.Cena za wynajem jednego miejsca noclegowego wraz ze śniadaniem nie może być wyższa niż kwota limitu wynikającego z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r., poz. 167). Wartości podane w w/w rozporządzeniu w innej walucie niż PLN będą przeliczane na PLN wg średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
5. Zamawiający zastrzega, że podane ilości osobo dni są ilościami szacunkowymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym Zamawiający zawrze Umowę, nie przysługuje roszczenie o realizację umowy w podanych wielkościach. Usługi dokonane w trakcie obowiązywania umowy mogą różnić się ilościowo od podanych ilości szacunkowych (zarówno mogą być większe lub mniejsze), jednak łączna wartość umowy nie przekroczy całkowitej wartości środków przeznaczonych przez Zamawiającego na przedmiot zamówienia. Zamawiający gwarantuje wykonanie zamówienia na minimalnym poziomie wynoszącym 70%.
6. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy, jest określony w szczególności w załączniku nr 5 do Ogłoszenia „Istotne postanowienia umowy”.
7.W związku z realizacją umowy Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, nie później niż w terminie 3 dni od daty podpisania umowy, jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu kopię zawartej umowy ubezpieczenia OC lub kopię polisy ubezpieczeniowej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 30.000,00 zł i utrzymywania ubezpieczenia na czas realizacji umowy.
8. Wykonawca w ramach świadczonej usługi zobowiązany jest do stosowania i przestrzegania obowiązujących w przedmiocie zamówienia przepisów prawa oraz ponosi pełną odpowiedzialność
w przypadku ich naruszenia. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi za pośrednictwem osób posiadających stosowne kwalifikacje, umiejętności oraz spełniających wymogi przepisów prawa jeśli takie są wymagane.
9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagań Zamawiającego oraz obowiązków Wykonwcy został zawarty w dokumnetacji zamówienia tj. Ogłoszeniu i załącznikach.
10. Obecne zamówienie stanowi jedną z części zamówienia podstawowego. Wartość zamówienia podstawowego (wszystkich części) stanowi wartość mniejszą niż kwoty określone w art. 138 g ust. 1 uPzp.
11. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.09.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi hotelarskie

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się