Dostawa kompletnej uzbrojonej przepompowni ścieków wraz z uruchomieniem oraz szkoleniem obsługi.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnej uzbrojonej przepompowni ścieków wraz z uruchomieniem oraz szkoleniem obsługi.
1.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
1.2. Montaż zbiornika oraz jego przyłączanie do sieci kanalizacyjnej i elektrycznej zostanie wykonany przez Zamawiającego.
1.3. Zamawiający przewiduje realizację zadania w II etapach.
Etap I: Wykonawca dostarczy na swój koszt zbiornik wraz z dokumentacją dla niego przewidzianą w terminie do 12 tygodni od dnia zawarcia umowy.
Etap II: Zamawiający dokona montażu zbiornika przepompowni w terminie do 90 dni kalendarzowych liczonych od dnia dostawy zbiornika.
1.3.1. Przedstawiciel zamawiającego po dokonaniu montażu zbiornika zawiadomi wykonawcę drogą telefoniczną i mailową o możliwości przystąpienia do montażu armatury obiektu, pomp, elektryki oraz uruchomienia obiektu.
1.3.2. Wykonawca przystąpi do realizacji II etapu po zawiadomieniu przez zamawiającego. Termin wykonania prac II etapu wynosi do 14 dni roboczych od dnia zawiadomienia przez zamawiającego.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu umowy muszą:
3.1. być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w szczególności Prawem budowlanym i Ustawą z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych),
3.2. posiadać wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie,
3.3. być nowe i nieużywane.
4. Wszystkie nazwy i znaki firmowe (handlowe, towarowe) materiałów, urządzeń lub wyrobów budowlanych oraz inne określenia mogące jednoznacznie wskazywać na konkretnego producenta/dostawcę/wytwórcę użyte w opisie przedmiotu zamówienia maja wyłącznie na celu dokładne opisanie przedmiotu zamówienia i powinny być uznane jako służące określeniu parametrów materiałów, urządzeń lub wyrobów budowlanych. W każdym takim przypadku mogą zostać zastosowane inne równoważne materiały lub urządzenia o tych samych lub lepszych parametrach.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.09.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Maszyny, urządzenia i części do maszyn komunalnych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się