dostawa zintegrowanego, automatycznego niskoprzepływowego systemu pobierania gazowych (PUF) i aerozolowych składników (pył PM10 i PM2.5) powietrza

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zintegrowanego, automatycznego niskoprzepływowego systemu pobierania gazowych (PUF) i aerozolowych składników (pył PM10 i PM2.5) powietrza. Szczegółowy opis zamówienia zawiera Załącznik nr 4 do SIWZ. Obowiązki Wykonawcy wynikające z realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy – Załącznik nr 5 do SIWZ.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) dostawę urządzenia z ust. 1. do siedziby Zamawiającego,
2) podłączenie, skalibrowanie i uruchomienie urządzenia z ust. 1.,
3) przeprowadzenie testów w siedzibie Zamawiającego,
4) przeszkolenie 2 osób wskazanych przez Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia z ust. 1., zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ,
5) udzielenie gwarancji na warunkach określonych w § 5 wzoru umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ) i w Załączniku nr 4 do SIWZ,
6) serwis gwarancyjny urządzenia zgodnie z § 5 wzoru umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ) i w Załączniku nr 4 do SIWZ.
3. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad i uszkodzeń, nie będący przedmiotem praw osób trzecich oraz spełniać aktualne obowiązujące normy, być oznakowany zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 13.04.2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. 2016 r. poz. 542 z późn. zm.), wszystkie parametry i wymagania określone w Załączniku nr 4 do SIWZ.
4. Przedmiot zamówienia musi być gotowy do użycia, tj. musi zostać dostarczony wraz z akcesoriami niezbędnymi do pracy urządzeń (np. kable, zasilacze).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.09.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się